Wirtualne Muzeum Papierów Wartościowych
Dział Akcji Polskich - chronologicznieDział Akcji Polskich - alfabetycznie

LECHIA, dawniej Kujawski, Milewski i S-ka S.A.


 

 


 

Wyciąg ze Statutu
Spółki Akcyjnej p.f. „LECHIA” Spółka Akcyjna
dawniej Kujawski, Milewski i S-ka

 

Par. 1. W celu prowadzenia przemysłu metalowego we wszystkich jego dziedzinach, zarówno pod względem przemysłowym, jak i handlowym, zawiązuje się spółka akcyjna pod firmą: „LECHIA” Spółka Akcyjna, dawniej Kujawski, Milewski i S-ka.

 

Par. 5. Siedzibą Spółki jest m. Lublin.

 

Par. 11. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 460.000, podzielonych na 46.000 sztuk akcji po 10 zł każda.

 

Par. 17. Z ogólnej ilości akcji, zarówno pierwszej emisji, jakoteż i następnych ma być conajmniej 60% akcji imiennych , które mają należeć do obywateli państwa Polskiego. Pozostałe akcje mogą być imienne lub na okaziciela, podług uchwały Walnego Zgromadzenia. Na akcjach imiennych oznacza się imię i nazwisko właściciela lub firmę. Akcje wycina się z księgi, oznacza się numerami porządkowymi i wydaje się z podpisami 2-ch członków zarządu, buchaltera i kasjera i pieczęcią Spółki. Akcje mogą być wydawane w odcinakach zbiorowych po 5, 10 lub 20  sztuk.

 

Par. 18. Do każdej akcji dołącza się arkusz kuponów na otrzymanie dywidendy w ciągu lat 10-ciu; na kuponach tych oznacza się numer akcji, do których one należą oraz lata w porządku kolejnym. Po upływie 10-ciu lat, właściciele akcji otrzymują następne arkusze kuponów na następne 10 lat i t.d.

 

Par. 19. Przelew świadectw tymczasowych i akcji imiennych od jednego właściciela na rzecz innego właściciela takichże świadectw i akcji imiennych uskutecznia się przez zaznaczenie cesji na świadectwie lub akcjach, które też winny być przedstawione z odpowiednią deklaracją Zarządowi Spółki, w celu odnotowania dokonanego przelewu w księgach. Akcjonarjusz zamierzający sprzedać swoje świadectwa tymczasowe lub akcje imienne osobom, które dotychczas nie figurowały w księgach Zarządu, jako właściciele akcji imiennych, musi się z tem zwrócic do Zarządu, celem uzyskania jego zgody. Zarząd może odmówić swej zgody bez podania motywów. Jeżeli akcjonarjusz pomimo to pragnie świadectwo tymczasowe lub akcje imienne sprzedać, to winien to uskutecznić za pośrednictwem Zarządu Spółki, i w tym celu złożyć Zarządowi te akcje lub świadectwa tymczasowe. Zarząd obowiązany będzie w ciągu jednego miesiąca od dnia otrzymania akcji lub świadectw tymczasowych znaleźć nabywcę za cenę nie niższą od ceny notowanej na giełdzie Warszawskiej. Gdyby Zarząd w ciągu jednego miesiąca nabywcy za tę cenę nie znalazł, to wtedy akcjonarjusz władny będzie sprzedać te akcje imienne lub świadectwa tymczasowe osobie trzeciej, według swego wyboru.

 

Par. 25. Każdy akcjonarjusz ma prawo osobiście lub przez pełnomocnika brać udział w Zgromadzeniu Walnem i uczestniczyć w rozważaniu wniesionych na zgromadzenie spraw. Ustanowienie za siebie pełnomocnika akcjonarjusz winien stwierdzić piśmiennie bądź w postaci pełnomocnictwa, bądź w liście do Zarządu  Spółki. Pełnomocnikiem może być tylko akcjonarjusz.

 

Par. 26. Każde 5 akcji imiennych, jakoteż każde 10 akcji na okaziciela daje prawo do jednego głosu, jednak jeden akcjonarjusz nie może na mocy własnych akcji mieć więcej głosów nad tę ilość, do jakiej daje prawo posiadanie 1/10 części całego kapitału zakładowego. Warunek powyższy powinien być wydrukowany na akcjach, oraz pomieszczony w prospektach i ogłoszeniach subskrypcyjnych. Akcjonarjusze, posiadający mniej, niż 10 akcji na okaziciela, względnie 5 akcji imiennych, mogą się łączyć, wydając ogólne pełnomocnictwo, w celu otrzymania prawa do jednego lub więcej głosów, lecz w granicach wyżej wskazanych.

 

Par. 56. Rok operacyjny Spółki trwa od 1 kwietnia do 31 marca roku następnego, z wyjątkiem pierwszego roku operacyjnego, który trwa od dnia rozpoczęcia działalności Spółki do najbliższego 31 marca włącznie, o ile wyniesie conajmniej 6 miesięcy, w przeciwnym razie do 31 marca następnego roku.

 

Par. 58. (2-ga część) Termin wypłaty dywidendy, nie późniejszy jednak jak 2 miesięczny, licząc od daty Walnego Zgromadzenia, podany będzie do powszechnej wiadomości. Dywidenda, nie odebrana w ciągu 5 lat od pomienionego terminu, przelana będzie do kapitału zasobowego, jako własność Spółki, z wyjątkiem, gdy  przedawnienie na mocy paw obowiązujących uważane jest za przerwane.

 


Jacek Skorupski

Komentarze

Jacek Skorupski - jsk@it.pw.edu.pl
00-662 Warszawa, ul.Koszykowa 75
tel. 48 (22) 660 73 39