Wirtualne Muzeum Papierów Wartościowych
Dział Akcji Polskich - chronologicznieDział Akcji Polskich - alfabetycznie

Spółka Akcyjna Wielkich Pieców i Zakładów OstrowieckichWYCIĄG ZE STATUTU

 

Par.8. Kapitał zakładowy Spółki stanowi 12.000.000 zł., podzielonych na 56.000 akcji serji A i 184.000 akcji serji B, czyli razem 240.000 całkowicie opłaconych akcyj po 50 zł. każda.

Uwaga: Każdy akcjonarjusz wzamian za 5 akcji I-IV emisji włącznie otrzyma jedną 50 złotową akcję serji A, zaś wzamian 5 akcji V-VII emisji włącznie otrzyma jedną 50 złotową akcję serji B.

Par.11. Akcje Spółki mogą być, stosownie do życzenia ich właścicieli, imienne lub na okaziciela. Na akcjach imiennych zostają oznaczone: imię i nazwisko (firma) właściciela. Akcje będą wycięte z księgi, oznaczone numerami kolejnymi i wydane za podpisem (facsimile) trzech członków Zarządu, podpisami buchaltera i kasjera, oraz z pieczęcią Spółki.

Par.12. Akcje imienne na życzenie ich właścicieli mogą być zamieniane na akcje na okaziciela lub odwrotnie.

Par.13. Do każdej akcji dołącza się arkusz kuponowy na odbiór dywidendy w ciągu lat dziesięciu; na tych kuponach oznaczone są numery akcji, do których kupony należą, i lata w kolejnym porządku. Po upływie dziesięciu lat wydane być winny właścicielom akcji nowe arkusze kuponowe, w tym samym porządku na  następne dziesięć lat i t.d.

Par.14. Odstąpienie imiennych akcji przez jedną osobę na rzecz drugiej dokonywa się przez odpowiednie adnotacje na akcjach, które wraz z zawiadomieniem o odstąpieniu, powinny być przedstawione Zarządowi dla odnotowania przelewu w jego księgach.  Zarząd sam czyni rzeczoną cesję na akcjach jedynie na mocy wyroku sądowego. Odstąpienie akcji na okaziciela przez jednego akcjonarjusza drugiemu dopełnionem zostaje bez żadnych formalności, a właścicielem akcji na okaziciela jest ten, w którego rękach znajdują się akcje.

Par.15. Kupony mogą być odstępowane razem z akcjami, lub też oddzielnie. W obu wypadkach nie wymaga się żadnych przelewów na kuponach lub zawiadomień o odstąpieniu takowych.

Par. 16. W razie utraty imiennej akcji, poszkodowany jest zawiadomić o tem Zarząd piśmiennie w wyszczególnieniem numerów utraconych akcji. Zarząd ogłasza o tem na jego koszt. Jeżeli po upływie sześciu miesięcy, licząc od daty ogłoszenia, nie będą dostarczone żadne wiadomości o utraconych akcjach, natenczas wydane zostają nowe akcje, opatrzone dawnymi numerami i z napisem, że takowe wydane zostały wzamian utraconych; akcje te wydane będą bez arkusza kuponowego na bieżący okres dziesięcioletni.

Par. 17. O utracie kuponów akcji i na okaziciela Zarząd żadnych reklamacji nie przyjmuje i poszkodowany traci prawo do otrzymania dywidendy za wszystkie utracone kupony. Z nadejściem zaś terminu wydania nowych arkuszy kuponowych, takowe wydane będą właścicielowi akcji.

Par. 46. O czasie i miejscu wypłaty dywidendy Zarząd podaje do powszechnej wiadomości.

Par. 47. Dywidenda, nie podniesiona w ciągu dziesięciu lat, przechodzi na własność Spółki, z wyjątkiem tych wypadków, kiedy bieg przedawnienia uważa się za przerwany, a wtedy z sumami dywidendowemi postępuje się podług orzeczenia sądów. Od zachowanych w kasie Spółki sum dywidendowych procent w żadnym razie płaconym nie będzie.

Uwaga: Zarząd nie jest obowiązanym sprawdzać, czy przedstawiony kupon rzeczywiście należy do okaziciela.

Par. 53. Każdy akcjonarjusz ma prawo być obecnym na Walnem Zgromadzeniu i uczestniczyć w roztrząsaniu przedstawionych pytań osobiście, lub przez pełnomocników, lecz w postanowieniach Walnego Zgromadzenia biorą udział jedynie akcjonarjusze, mający prawo głosu.  Każde 10 akcji serji A, jak również każde 25 akcji serji B dają prawo jednego głosu, lecz jeden akcjonarjusz nie może mieć ze swoich akcji więcej nad tę liczbę głosów, do której daje prawo posiadanie jednej dziesiątej części całego zakładowego kapitału Spółki, licząc przy tem po jednym głosie na każde 10 akcji serji A i na każde 25 akcji serji B. Warunek powyższy powinien być wydrukowany na akcach, oraz pomieszczony w prospektach i ogłoszeniach subskrypcyjnych.

 


Jacek Skorupski

Komentarze

Jacek Skorupski - jsk@it.pw.edu.pl
00-662 Warszawa, ul.Koszykowa 75
tel. 48 (22) 660 73 39