Wirtualne Muzeum Papierów Wartościowych
Dział Akcji Polskich - chronologicznieDział Akcji Polskich - alfabetycznie

Łódzkie Towarzystwo Elektryczne S.A. 

WYCIĄG ZE STATUTU

 

Par. 2. Celem Spółki jest: budowa, nabywanie, zbywanie eksploatacja, organizowanie, spieniężanie, branie i oddawanie w dzierżawę wszelkiego rodzaju przedsiębiorstw w zakresie elektrotechniki, w szczególności zaś w zakresie oświetlenia, przenoszenia siły, przewoźnictwa i elektrochemji w Polsce, uczestnictwo w tego rodzaju przedsiębiorstwach, oraz prowadzenie handlu artykułami elektrotechnicznemi i elektrochemicznemi. Przedewszystkiem zaś Spółka ma na celu nabycie dla dalszego prowadzenia i rozbudowy istniejącego Zakładu Elektrycznego w Łodzi.

 

Par. 10. Spółka na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia akcjonarjuszów, może zniżyć lub przez wypuszczenie dodatkowych emisji powiększyć swój kapitał akcyjny na warunkach, zatwierdzonych przez Ministerstwo Przemysłu i Handlu i  Ministerstwo Skarbu.

 

Par. 13. Do każdej akcji dołącza się arkusz kuponów na otrzymanie dywidendy w ciągu lat dwudziestu; na kuponach tych oznacza się numer akcji, do których one należą, oraz lata w porządku kolejnym. Po upływie lat dwudziestu, właściciele akcji otrzymują nowe arkusze kuponów.

Par. 23. Każdy akcjonarjusz ma prawo osobiście lub przez swego pełnomocnika brać udział w Walnem Zgromadzeniu i uczestniczyć w rozważaniu wniesionych na Zgromadzenie kwestji.
            Gdy akcjonarjusz uczestniczy w Zgromadzeniu przez pełnomocnika, Zarząd winien być powiadomiony o tem piśmiennie.
            Pełnomocnikiem może być tylko akcjonarjusz; żony mogą dawać upoważnienia swoim mężom. Jedna osoba nie może mieć więcej, jak dwa pełnomocnictwa.

Par. 25. Właściciele akcji korzystają z prawa głosu na Walnem Zgromadzeniu, o ile najmniej na 7 dni przed Walnem Zgromadzeniem zdeponują Zarządowi swe akcje, względnie świadectwa zastawowe lub depozytowe polskich instytucji kredytowych, rządowych lub prywatnych, działających na mocy statutów przez Rząd zatwierdzonych, lub wreszcie instytucji kredytowych zagranicznych, wskazanych przez Walne Zgromadzenie i zaaprobowanych przez Ministerstwo Skarbu.

 

Par. 51. O terminie i miejscu wypłaty dywidendy Zarząd podaje do powszechnej wiadomości.

Par. 52. Dywidenda, po którą nikt się nie zgłosił, po upływie lat 5 przechodzi na własność Spółki z wyjątkiem, gdy przedawnienie na mocy praw obowiązujących uważane jest za przerwane lub zawieszone. Od nieodebranych z kasy Spółki i w niej przechowywanych sum procenty wypłacane nie będą.

 


 

Kapitał zakładowy Spółki jest podzielony na akcje po złotych 500 nominalnej wartości każda. Akcje są na okaziciela
           
Spółka zarejestrowana jest w Sądzie Okręgowym w Łodzi w Wydziale Rejestru Handlowego w dziale B No 667

Do Rejestru Handlowego wniesiono następujące kapitały: I-ej emisji – 20.000.000 zł dnia 25 października 1925 r., II-ej emisji – 10.000.000 zł dnia 12 stycznia 1928 r. i III-ej emisji z przerachowania – 12.000.000 zł, która łącznie z poprzedniemi w ogólnej sumie 42.000.000 złotych zapisana została dnia 22 lutego 1929 r.


Jacek Skorupski

Komentarze

Jacek Skorupski - jsk@it.pw.edu.pl
00-662 Warszawa, ul.Koszykowa 75
tel. 48 (22) 660 73 39