Wirtualne Muzeum Papierów Wartościowych
Dział Akcji Polskich - chronologicznieDział Akcji Polskich - alfabetycznie

Drzewnego Przemysłu i Handlu S.A.


·         Kapitał zakładowy 600.000 zł

·         zatw. przez Ministrów Przem. i Handlu oraz Skarbu d. 11/I 1919 r.

·         5 akcyj po 10 złotych na 50 (pięćdziesiąt) złotych na okaziciela

·         Podpisano: Czł. Zarządu, Księgowy, Skarbnik.

 


Streszczenie niektórych paragrafów statutu
Spółki Akc. Drzewnego Przemysłu i Handlu

 

Par. 5. Kapitał zakładowy wynosi 600.000 zł podzielonych na 60.000 akcyj po 10 zł każda (10 akcyj 500-markowych tworzy jedną akcję 10-cio złotową). 7.500 sztuk akcyj jest imiennych uprzywilejowanych a 52.500 sztuk na okaziciela.

Par. 11. Akcje imienne uprzywilejowane należeć mogą tylko do obywateli lub instytucji polskich; na tych akcjach wypisuje się nazwisko lub firmę właściciela.

Par. 13. Sprzedaż akcyj imiennych uprzywilejowanych uskutecznia się tylko za pośrednictwem Zarządu.

Par. 16. W razie zagubienia akcyj i kuponów za czas przyszły właściciel, celem zachowania swych praw, winien zastosować się do przepisów obowiązujących. O zagubieniu kuponów za czas ubiegły i bieżący Zarząd żadnych zawiadomień nie przyjmuje u właściciel, który je zgubił traci prawo do otrzymania dywidendy.

Par. 23. Każde 7 akcyj okazicielskich daje prawo do jednego głosu, każde 2 akcje imienne uprzywilejowane dają prawo do jednego głosu.

Par. 21, 24. Akcjonarjusz ma prawo osobiście lub przez pełnomocnika brać udział w Walnem Zgromadzeniu; pełnomocnik musi być też akcjonarjuszem; jedna osoba nie może mieć więcej jak pięć pełnoocnictw. Właściciel akcyj korzysta z prawa głosu na Walnem Zgromadzeniu o ile najmniej na 7 dni przez Walnem Zgromadzeniu przedstawi swe akcje Zarządowi.


Jacek Skorupski

Komentarze

Jacek Skorupski - jsk@it.pw.edu.pl
00-662 Warszawa, ul.Koszykowa 75
tel. 48 (22) 660 73 39