Wirtualne Muzeum Papierów Wartościowych
Dział Akcji Polskich - chronologicznieDział Akcji Polskich - alfabetycznie

STEINHAGEN i SAENGER, Fabryki Papieru i Celulozy S.A.


·         Spółka założona w roku 1898 pod firmą „Pabjanickie Fabryki Papieru Rob. Saenger Sp. Akc.” i zarejestrowana w Sądzie Okręgowym w Warszawie dnia 7 lipca1917 r. R.H.B. I – Nr 29, działa pod firmą w niniejszej akcji uwidocznioną, od chwili fuzji ze „Sp. Akc. Steinhagen, Wehr i S-ka – Fabryka Papieru w Myszkowie”, założoną w roku 1908, zgodnie z uchwałą Walnych Zgromadzeń z dnia 14 maja 1930 r. i postanowieniem PP. Ministrów Przemysłu i Handlu oraz Skarbu z dnia 27 maja 1930 r. „Monitor Polski” z dnia 30 maja 1930 r. Nr 124.

·         Rejestr Handlowy Sądu Okręgowego w Warszawie Dział B/VIII Nr 1433 z dnia 15 listopada 1921 r.

·         Siedzibą Spółki jest m. st. Warszawa.

·         Kapitał akcyjny zł 40.000.000,- (zebrany drogą 4-ch emisji zarejestrowanych dnia 3.XI.1926, 11.III.1929, 2.XII.1929, 16.VI.1930) podzielony na 400.000 akcji po 100 złotych.

·         Akcja na 100 (sto) złotych na okaziciela.

·         Warszawa, dnia 1 grudnia 1930 r.

·         Podpisano: Steinhagen i Saenger Fabryki Papieru i Celulozy Spółka Akcyjna – Członkowie Zarządu.

 


 

WYCIĄG ZE STATUTU

 

Art. 1. Postanowieniem PP. Ministrów Przemysłu i Handlu oraz Skarbu z dnia 21.I.1921 r. został zatwierdzony statut spółki akcyjnej pod firmą: „Spółka Akcyjna Pabjanickiej Fabryki Papieru Rob. Saenger, Spółka Akcyjna”, która, po dokonaniu fuzji ze spółką akcyjną pod firmą: „Spółka Akcyjna Steinhagen, Wehr i Spółka, Fabryka Papieru w Myszkowie”, istnieć będzie nadal pod firmą: „Steinhagen i Saenger, Fabryki Papieru i Celulozy, Spółka Akcyjna”

Art. 4. Kapitał akcyjny Spółki wynosi 40.000.000,- złotych i podzielony jest na 400.000 sztuk akcji o wartości nominalnej 100 zł każda. Akcje są na okaziciela. Na żądanie akcjonarjusza akcje na okaziciela mogą być zamienione na imienne i odwrotnie: akcje imienne mogą być zamienione na akcje na okaziciela.

Art. 7. Rokiem operacyjnym Spółki jest rok kalendarzowy.

Art. 8. Zatwierdzenie bilansu oraz rachunku zysków i strat, jak również podział zysków, należy do Walnego Zgromadzenia akcjonarjuszów. Na kapitał zapasowy przelewa się przynajmniej 8% czystego zysku, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej 1/3 kapitału akcyjnego. Odpisy na amortyzację winny odpowiadać zmniejszeniu wartości inwestycji. Na Walnych Zgromadzeniach każda akcja daje prawo do 1 głosu.

Art. 9. Oprócz kapitału zapasowego Spółka posiadać może fundusze rezerwy specjalnej, stworzone drogą przelewania zysku pozostałego po wypłaceniu dywidendy akcjonarjuszom w całości lub części ustalonej przez Walne Zgromadzenie. O przeznaczeniu i użyciu funduszu rezerwy specjalnej decyduje Walne Zgromadzenie.

Art. 11. We wszystkich sprawach statutem nieobjętych obowiązują przepisy rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1929 r. (Prawo o Spółkach Akcyjnych, Dz. Ust. Nr 39, 1928 r., poz. 383).

 


Jacek Skorupski

Komentarze

Jacek Skorupski - jsk@it.pw.edu.pl
00-662 Warszawa, ul.Koszykowa 75
tel. 48 (22) 660 73 39