Wirtualne Muzeum Papierów Wartościowych
Dział Akcji Polskich - chronologicznieDział Akcji Polskich - alfabetycznie

KRUSCHE i ENDER, S.A. Pabjanickich Fabryk Wyrobów Bawełnianych


·         Siedziba Spółki: Warszawa, ul Nalewki 28

·         Kapitał zakładowy zł 14.875.000,- podzielony na 4250 akyj po 3500,- każda.

·         50 akcyj nominalnej wartości po trzy tysiące pięćset złotych każda na sumę zł. 175.000,- na okaziciela

·         Spółka zatwierdzona postanowieniem p.p. Ministrów Przemysłu i Handlu oraz Skarbu z dnia 31 grudnia 1931 roku. Zarejestrowana w Sądzie Okręgowym w Warszawie w dziale B. Nr XLII/6208 dnia 29 marca 1929 roku.

·         Podpisano: Spółka Akcyjna Pabjanickich Fabryk Wyrobów Bawełnianych Krusche i Ender.

·         Warszawa, dnia 14 czerwca 1932 r.

 

Uwaga: Na akcji znajduje się stempel o treści następującej:

Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonarjuszów z dnia 25-go kwietnia 1939 roku
wartość nominalna każdej akcji została podwyższona do
zł. 4750,-
(złotych cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt)
50 akcyj przedstawia zatem wartość nominalną
zł. 237.500,-
(złotych dwieście trzydzieści siedem tysięcy pięćset)

 


 

WYCIĄG ZE STATUTU

 

Par. 1. Istniejąca od roku 1899 Spółka Akcyjna: „Towarzystwo Akcyjne Pabjanickich Fabryk Wyrobów Bawełnianych „Krusche i Ender” w Pabjanicach, której założycielami byli: 1) Karol Ender, 2) Herman Krusche, 3) Teodor Ender – prowadzi w dalszym ciągu swe przedsiębiorstwo pod firmą: „Spółka Akcyjna Pabjanickich Fabryk Wyrobów Bawełnianych „Krusche i Ender”, w języku angielskim: „The Pabianice Cotton Mills „Krusche & Ender” Ltd.”, w języku francuskim: „Societe par Actions des Manufactures Cotonnieres „Krusche & Ender”, w języku niemieckim: „Aktien-Gesellschaft der Pabianicer Baumwoll-Manufakturen „Krusche & Ender” i zgodnie z art. 170 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 roku o prawie akcyjnem – ustala następujące brzmienie swego statutu:

Par. 2. Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie Zakładów Włókienniczych, organizowanie i eksploatacja przemysłów pomocniczych, pokrewnych i pochodnych, uczestnictwo w innych przedsiębiorstwach przemysłowych i handlowych oraz handel wyrobami Spółki.

Par. 3. Siedzibą Spółki jest miasto st. Warszawa. Walne Zgromadzenia odbywać się mogą w Warszawie, Łodzi, bądź w Pabjanicach.

Par. 4. Ogłoszenia Spółki, przewidziane przez prawo o spółkach akcyjnych, bądź przez statut niniejszy – winny być zamieszczane w „Monitorze Polskim”, w tygodniku „Polska Gospodarcza” oraz w jednem z pism codziennych warszawskich i łódzkich – stosownie do uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonarjuszów.
                        Uwaga do par. 4. Walne Zgromadzenie Akcjonarjuszów z dnia 24 maja 1932 r. uchwaliło przewidziane przez prawo ogłoszenia Spółki umieszczać oprócz w „Monitorze Polskim” i „Polsce Gospodarczej” w następujących czasopismach: w „Kurjerze Warszawskim” i w „Ilustrowanej Republice”.

Par. 5. Kapitał akcyjny Spółki wynosi zł. 14.875.000,- i podzielony jest na 4.250 akcyj po zł. 3.500,- nominalnej wartości każda, całkowicie opłaconych.

Par. 6. Akcje wydane są na okaziciela.

Par. 7. Spółka ma prawo emitować obligacje zarówno w walucie krajowej, jak i zagranicznej. Emisja obligacyj może nastąpić na warunkach uchwalonych przez Walne Zgromadzenie Akcjonarjuszów i zatwierdzonych przez Ministra Skarbu.

 


Jacek Skorupski

Komentarze

Jacek Skorupski - jsk@it.pw.edu.pl
00-662 Warszawa, ul.Koszykowa 75
tel. 48 (22) 660 73 39