Wirtualne Muzeum Papierów Wartościowych
Dział Akcji Polskich - chronologicznieDział Akcji Polskich - alfabetycznie

Polska Nafta S.A.


·         w Warszawie

·         zatwierdzona postanowieniem Ministrów Przemysłu i Handlu oraz Skarbu z dnia 17. czerwca 1919 r. dz. p.p. dział II. Nr. 20., z dnia 25. czerwca 1920 r. Nr. 554/I i 56.942.

·         II. Emisya 45.000.000 marek 90.000 akcyi po 500 marek

·         Akcya na 500 marek

·         Właściciel tej akcyi p. Stefan Bartoszewicz obywatel polski uczestniczy we wszelkich prawach zastrzeżonych akcyonarjuszom „Polskiej Nafty” Spółki Akcyjnej w Warszawie zgodnie z przepisami statutu Spółki Akcyjnej zatwierdzonego postanowieniem Ministrów Przemysłu i Handlu oraz Skarbu z dnia 17. czerwca 1919 dz. p.p. dział II Nr 20. i 25. czerwca 1920. Nr. 554/I i 56.942.

·         Podpisano: Prezes Rady Nadzorczej, Członkowie Zarządu, Główny buchalter.

 


Wyciąg statutu „POLSKIEJ NAFTY” Spółki Akcyjnej w Warszawie

 

Par.8 ustęp I. Akcje są częścią imienne, częścią na okaziciela, jednak najmniejsza ilość akcji imiennych ma wynosić 65% kapitału zakładowego z tem zastrzeżeniem, że najmniej ta ilość akcji ma zawsze pozostać w rękach obywateli polskich.

Par. 13. ustęp I. Przelew świadectw tymczasowych i akcji imiennych przez jedną osobą na rzecz drugiej uskutecznia się przez zaznaczenia cesyi na świadectwie lub akcji imiennej, które winny być złożone z odpowiednią deklaracyą Zarządowi Spółki dla odnotowania dokonanego przelewu w księgach.

Par. 13. ustęp. III. Zarząd sam zaznacza na świadectwach i akcyach przejście prawa własności na mocy decyzyi Sądu lub w wypadku spadkobrania. Jeżeli świadectwa tymczasowe względnie akcye imienne (par. 8) przejdą drogą spadku lub zapisu testamentowego na własność cudzoziemca samego lub łącznie z obywatelami polskimi, spadkobiercy względnie zapisobiorcy winni przelać je w terminie jednego roku na własność obywateli polskich.

 


Jacek Skorupski

Komentarze

Jacek Skorupski - jsk@it.pw.edu.pl
00-662 Warszawa, ul.Koszykowa 75
tel. 48 (22) 660 73 39