Wirtualne Muzeum Papierów Wartościowych
Dział Akcji Polskich - chronologicznieDział Akcji Polskich - alfabetycznie

Towarzystwo Starachowickich Zakładów Górniczych S.A.Wyciąg ze statutu Towarzystwa Starachowickich Zakładów Górniczych Spółki Akcyjnej

 

            Par. 7. Kapitał akcyjny Spółki wynosi Złotych 26.400.000, podzielonych na 528.000 sztuk akcji po złotych 50 imiennej wartości każda, z których 97.000 sztuk akcji imiennych uprzywilejowanych pod względem udziału w dywidendzie (parr. 56).

            Par. 8. W następstwie w miarę rozwoju interesów Spółki może ona powiększyć swój kapitał przez dalsze emisje akcji, nie inaczej wszakże jak z mocy uchwały Zgromadzenia Walnego Akcjonarjuszów i oddzielnego w każdym wypadku zezwolenia Rządu.

            Par. 9. Akcje Spółki mogą być na życzenie akcjonarjuszów wydawane imiennie lub na okaziciela. Akcje imienne na żądanie akcjonariuszów w każdym czasie mogą być zmienione na akcje na okaziciela i odwrotnie.
Akcje wycinają się z księgi, oznaczają liczbami porządkowemi i opatrzone być winny pieczęcią Spółki, oraz podpisami Prezesa, dwóch członków Rady Zarządzającej, księgowego i skarbnika, z których podpisy jednego z Członków Rady oraz księgowego lub skarbnika winny być własnoręczne.

            Par. 10. Do każdej akcji dołącza się arkusz kuponów dywidendowych na lat dziesięć. Na kuponach tych oznaczają się numery akcyj, do jakich każdy z nich należy i lata w porządku kolejnym. Po upływie każdych lat dziesięciu właścicielom akcyj wydawane będą nowe arkusze kuponowe na  następne dziesięciolecie i t.d.

            Par. 11. Cesja akcji imiennych dokonywa się przez napis cesyjny na samych akcjach, które przy odnośnych deklaracjach winny być przedstawione Radzie Zarządzającej dla odnotowania w księgach zaszłego przelewu. Sama Rada czyni wzmianki o przelewie na akcjach, wyłącznie w wypadkach spadkobrania, oraz z mocy orzeczenia sądowego.

            Par. 12. Ustąpienie akcji Spółki, na okaziciela wystawionej dokonywa się bez żadnych formalności, i za właściciela akcji na okaziciela uważa się jej posiadacza, chybaby orzeczenie sądowe zapadłe na mocy prawa o utraconych tytułach na okaziciela, inaczej stanowiło.

            Par. 13. Kupony dywidendowe mogą być ustępowane łącznie z akcjami lub oddzielnie. W obydwóch wypadkach cesja na kuponach, jak również i zawiadomienia o ich przelewie są zbyteczne.

            Par. 14. Posiadacz akcji imiennych, któryby je zgubił, winien zawiadomić o tem na piśmie Radę Zarządzającą z podaniem numerów zgubionych akcyj. Rada czyni o tem ogłoszenia na koszt akcjonarjusza. Jeżeli po upływie sześciu miesięcy, licząc od daty ogłoszenia, nie będzie dostarczona żadna wiadomość o akcjach zagubionych, to odnośnemu akcjonarjuszowi wydane zostaną nowe akcje, oznaczone temiż, co i poprzednie numerami, z uczynieniem na nich wzmianki, iż wydane zostają w miejsce zagubionych; akcje te wydają się bez arkusza kuponowego za bieżący okres dziesięcioletni. W wypadku wynikłego przed upływem powyższego sześciomiesięcznego terminu sporu o własności akcji, których zagubienie zgłoszono, Rada nie wydaje nowych akcji inaczej, jak na podstawie orzeczenia sądu.

            Par. 38. W zgromadzeniu Walnem akcjonarjusze biorą udział osobiście lub przez pełnomocników, w tym ostatnim razie Rada winna być o tem piśmiennie powiadomiona. Pełnomocnikiem może być tylko akcjonarjusz i nie może on posiadać pełnomocnictw więcej niż dwóch osób.

            Par. 39. Każdy akcjonarjusz ma prawo być obecnym na Walnem Zgromadzeniu i uczestniczyć w rozprawach, prawo jednak głosu stanowczego mają tylko posiadacze conajmniej dwudziestu pięciu akcyj. Każde dwadzieścia pięć akcyj daje prawo do jednego głosu.

            Par. 40. Akcjonarjusze posiadający mniej niż dwadzieścia pięć akcyj, mogą łączyć swe akcje w jednem pełnomocnictwie dla uzyskania prawa do jednego lub więcej głosów w granicy w par. 39 wskazanej.

            Par. 41. Akcje imienne ustąpione nadają ich nowonabywcom prawo do głosowania dopiero po upływie dni czternastu od daty odnotowania przelewu przez Radę.

            Par. 42. Celem uzyskania prawa do uczestniczenia w Zgromadzeniu i głosowania posiadacze akcyj na okaziciela winni je złożyć najpóźniej na siedem dni przed terminem Zgromadzenia w kasie biura Rady Zarządzającej lub w jednym z banków, wskazanych w ogłoszeniach o zwołaniu Zgromadzenia.

            Par. 43. W razie przejścia akcyj, w drodze spadku lub innym sposobem, na wspólne posiadanie kilku osób prawo uczestniczenia i głosowania w Zgromadzeniach służyć może tylko jednej z nich, wybranej i upoważnionej przez pozostałych współwłaścicieli; podobnież i domy handlowe nie mogą mieć na Zgromadzeniach Walnych więcej niż jednego przedstawiciela, bez żadnych wszakże przywilejów co do liczby głosów.

            Par. 60. O czasie i miejscu wypłaty dywidendy Rada podaje do wiadomości publicznej.

            Par. 61. Dywidenda od akcyj, procenty od obligacyj i kapitał obligacyj wylosowanych, nieodebrane w ciągu pięciu lat, przechodzą na własność Spółki, z wyjątkiem tych wypadków, kiedy bieg przedawnienia zostaje wobec prawa zawieszony. Od wszystkich wyżej wymienionych sum, nieodebranych w czasie właściwym, Spółka procentów nie płaci.
Rada nie wchodzi w rozpoznanie, czy kupon należy istotnie do jego właściciela, chybaby miała sobie doręczone orzeczenie sądowe, zapadłe na mocy prawa o utraconych tytułach na okaziciela.

 


Jacek Skorupski

Komentarze

Jacek Skorupski - jsk@it.pw.edu.pl
00-662 Warszawa, ul.Koszykowa 75
tel. 48 (22) 660 73 39