Wirtualne Muzeum Papierów Wartościowych
Dział Akcji Polskich - chronologicznieDział Akcji Polskich - alfabetycznie

Mirkowska Fabryka Papieru S.A.
 


 

·         w Warszawie

·         Zarejestrowana w Sądzie Okręgowym w Warszawie w dniu 29 kwietnia 1917 r. Dział B/I Nr 10.

·         Kapitał akcyjny Zł 6.000.000 podzielony na 40.000 akcyj na okaziciela, wartości nominalnej po Zł 150,-

·         Akcja na złotych 150 (sto pięćdziesiąt) wartości nominalnej na okaziciela.

·         Podpisano: Rada Nadzorcza, Zarząd, Główny buchalter.

·         Warszawa, 1931.


WYCIĄG ZE STATUTU

Par. 2. Siedzibą Spółki jest m. st. Warszawa

Par. 8. Walne Zgromadzenia Akcjonarjuszów odbywać się będą w miejscu siedziby Spółki.

Par. 9. Każda akcja zwykła daje prawo do jednego głosu.

Par. 10. Walne Zgromadzenie są ważne bez względu na ilość reprezentowanych na nich akcyj.
Akcjonarjusze mogą uczestniczyć w Walnem Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo może być tylko piśmienne i ma być złożone Zarządowi lub przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia. Pełnomocnikiem może być tylko akcjonarjusz. Jedna osoba nie może mieć więcej, niż trzy pełnomocnictwa.

Par. 19. Dywidenda, niepodniesiona w ciągu 5 lat, przechodzi na własność Spółki, z wyjątkiem wypadków, gdy przedawnienie, na mocy praw obowiązujących, uznane jest za przerwane.

Par. 20. We wszystkich wypadkach, w statucie nieprzewidzianych, Spółka kieruje się obowiązującemi przepisami prawa o spółkach akcyjnych, jak również ogólnemi przepisami, odnoszącemi się do przedmiotu działalności Spółki.

 


Jacek Skorupski

Komentarze

Jacek Skorupski - jsk@it.pw.edu.pl
00-662 Warszawa, ul.Koszykowa 75
tel. 48 (22) 660 73 39