Wirtualne Muzeum Papierów Wartościowych
Dział Akcji Polskich - chronologicznieDział Akcji Polskich - alfabetycznie

VITA, Towarzystwo Akcyjne Ubezpieczeń
 


 

·         II emisja zarejestrowana dnia 24 września 1927 r. B I/145

·         w Warszawie

·         Zarejestrowane w Sądzie Okręgowym w Warszawie dnia 12 września 1919 r. R.H.B. I/145 i XXXIV/5258

·         Akcja na złotych dziesięć na okaziciela

·         Podpisano: Towarzystwo Akcyjne Ubezpieczeń VIA

·         Warszawa 1928.


WYCIĄG ZE STATUTU

Par. 14. Akcje są na okaziciela. Akcje wycina się z księgi, oznacza numerami porządkowemi i wydaje z podpisem 2-ch członków Rady Zarządzającej, podpisy moga być mechanicznie odtwarzane. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.

Par. 15. Akcje są zbywalne. Własność akcji przenosi się przez wręczenie; przeniesienie świadectw tymczasowych odbywa się przez piśmienne oświadczenie bądź na świadectwie tymczasowem, bądź w osobnym dokumencie i przez wręczenie świadectwa tymczasowego.

Par. 23. Akcje dają prawo uczestnictwa w Walnem Zgromadzeniu, jeżeli zostaną złożone w Towarzystwie przynajmniej na 7 dni przed terminem Zgromadzenia i nie będą odebrane przed zakończeniem tegoż. Zamiast akcyj mogą być złożone zaświadczenia, wydane na dowód złożenia akcyj u notarjusza albo w instytucji kredytowej. W zaświadczeniu należy wymienić liczby akcyj i stwierdzić, że akcje nie będą wydane przed ukończeniem Walnego Zgromadzenia. Każde 25 akcyj daje prawo do jednego głosu, jednak jeden akcjonarjusz nie może mieć więcej głosów nad tę ilość, do jakiej daje prawo posiadanie 1/5 części kapitału zakładowego. Akcjonarjusze posiadający mniej niż 25 akcyj mogą łączyć swe akcje i razem wybrać jednego pełnomocnika dla otrzymania prawa jednego lub więcej głosów, lecz w granicach wyżej wymienionych.


Jacek Skorupski

Komentarze

Jacek Skorupski - jsk@it.pw.edu.pl
00-662 Warszawa, ul.Koszykowa 75
tel. 48 (22) 660 73 39