Wirtualne Muzeum Papierów Wartościowych
Dział Akcji Polskich - chronologicznieDział Akcji Polskich - alfabetycznie

URSUS, Zakłady Przemysłu Ciągnikowego S.A.
 


 

·         z siedzibą w Warszawie, Plac Czerwca 1976 roku Nr 1, wpisana w dniu 31 grudnia 1997 roku do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XVI Wydział Gospodarczy Rejestrowy Sądu Gospodarczego w dziale B pod Nr 52507.

·         Odcinek zbiorowy akcji

·         Akcjonariusz: Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Skarbu Państwa

·         wpisany do księgi akcyjnej pod numerem 000000001 jest właścicielem 5 (słownie: pięć) akcji serii A o numerach od 009757193 do 009757197 o wartości nominalnej 10 złotych (słownie: dziesięć złotych) każda.

·         Data emisji: 31.12.1997 rok.

·         Akcje te są w pełni opłaconymi akcjami zwykłymi imiennymi.

·         Podpisano: Zarząd Spółki


Jacek Skorupski

Komentarze

Jacek Skorupski - jsk@it.pw.edu.pl
00-662 Warszawa, ul.Koszykowa 75
tel. 48 (22) 660 73 39