Wirtualne Muzeum Papierów Wartościowych
Dział Akcji Polskich - chronologicznieDział Akcji Polskich - alfabetycznie

JURATA - Uzdrowisko na Półwyspie Helu S.A.Par. 7. Kapitał zakładowy Spółki określa się na dwa miljony złotych - złotych 2.000.000, podzielonych na 20.000 akcji po złotych 100 - złotych sto - nominalnej wartości każda, całkowicie opłaconych.

Par. 9. Akcje Spółki są na okaziciela. Akcje wycina się z księgi, oznacza się numerami porządkowymi i opatruje się podpisami dwóch Członków Zarządu oraz pieczęcią Spółki.

Par. 10. Przelew akcji na okaziciela odbywa się przez zwykłe wręczenie akcji bez żadnych formalności, i za właściciela uważa się posiadacza akcji.

Par. 12. W razie zagubienia akcji na okaziciela lub kuponów na lata przyszłe, stosują się przepisy właściwe w postępowaniu o zagubionych tytułach na okaziciela. O zagubieniu kuponów za czas ubiegły i za rok bieżący Zarząd Spółki żadnych reklamacji nie przyjmuje i wypłata dywidendy uskutecznia się okazicielowi kuponu.

Par. 13. Akcje są niepodzielne. Jeżeli akcja należy do kilku osób, to jedna z nich może za zgoda pozostałych wykonywać prawa, przysługujące akcjonariuszowi.

Par. 22. Każda akcja daje prawo do jednego głosu.

Par. 23. Właściciele akcji korzystają z prawa głosu na Walnem Zgromadzeniu, o ile najmniej na 7 dni przez Walnem Zgromadzeniem zdeponują Zarządowi Spółki lub u notarjusza polskiego bądź oryginalne akcje, bądź dowody depozytowe na posiadanie akcji. Dowody depozytowe będą wystarczające, o ile będą wydane przez jeden z Banków w Rzeczypospolitej Polskiej lub przez jeden z Banków zagranicznych, zakwalifikowanych do tego przez Ministerstwo Skarbu.

Do kazdej akcji dołącza się arkusz kuponowy na otrzymanie dywidendy w ciągu lat 10-ciu. Po upływie 10-ciu lat wydany zostanie nowy arkusz kuponowy na następny okres dziesięciolecia. Na kuponach oznacza się numer akcji, do której kupon należy, i lata w porządku kolejnym.

Par. 58. O terminie i miejscu wypłaty dywidendy Zarząd ogłasza.


Jacek Skorupski

Komentarze

Jacek Skorupski - jsk@it.pw.edu.pl
00-662 Warszawa, ul.Koszykowa 75
tel. 48 (22) 660 73 39