Wirtualne Muzeum Papierów Wartościowych
Dział Akcji Polskich - chronologicznieDział Akcji Polskich - alfabetycznie

SCHWEIKERTA F.W., T.A. Wyrobów Wełnianych


 

 

Na akcji znajdują się stemple treści następującej:

 

Na mocy uchwały Ogólnego Zebrania Akcjonarjuszy z dnia 15-go grudnia 1924 r. każda akcja przerachowana została na wartość nominalną złot. 1250 (tysiąc dwieście pięćdziesiąt).

Na mocy uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Akcjonarjuszy z dnia 3-go grudnia 1928 r. nominalna wartość każdej akcji została powiększona o złot. 450 czyli na złot. 1700 (tysiąc siedemset) na skutek powiększenia kapitału akcyjnego nadwyżką z przerachowania wynikłej ze sporządzonego na dzień 1-go lipca 1928 r. bilansu majątkowego brutto, stosownie do rozporządzenia Prezydenta Rz-plitej z dnia 22-go marca 1928 r.


 

WYCIĄG ZE STATUTU

 

Par. 8. Kapitał zakładowy Towarzystwa określa się na 1.000.000 rubli, podzielonych na 2000 akcji po 500 rubli każda.

Par.  12. Wraz z rozwojem interesów Towarzystwa, może ono zgodnie z potrzebami zwiększyć swój kapitał drogą emisji dodatkowych akcji, na ogólną sumę nie przewyższającą pierwotnego kapitału (1.000.000 rubli), ale nie inaczej jak drogą uchwały Walnego Zebrania Akcjonariuszy i za zgodą Ministra Finansów.

Par. 13. Przy następnych emisjach akcji, pierwszeństwo do ich objęcia mają posiadacze akcji poprzednich emisji, odpowiednio do liczby posiadanych akcji. Jeśli akcje nowej emisji nie zostaną objęte przez posiadaczy akcji poprzednich emisji, to na pozostałą część ogłasza się za zgodą Ministra Finansów i na mocy zasad przez niego zatwierdzonych publiczną subskrypcję.

Par. 14. Akcje Towarzystwa mogą być, na życzenie ich posiadaczy, tak imienne jak i na okaziciela. Na akcjach imiennych oznacza się nazwę, imię i nazwisko właściciela. Akcje wycina się z księgi, oznacza numerami kolejnymi i wydaje z podpisami trzech członków Zarządu, buchaltera i kasjera oraz pieczęcią Towarzystwa.

Par. 16. Przelew akcji na okaziciela z jednej osoby na drugą odbywa się bez żadnych formalności, za właściciela akcji na okaziciela uważa się tę osobę, w rękach której się ona znajduje.

Par. 19. O zgubieniu akcji na okaziciela lub kuponów do nich, Zarząd żadnych zawiadomień nie przyjmuje i osoba, która je zgubiła traci prawo do otrzymania dywidendy. Po upływie terminu wydania nowych arkuszy kuponowych do akcji na okaziciela, wydaje się je posiadaczowi akcji na okaziciela.

Par. 49. O terminie i miejscu wypłaty dywidendy Zarząd podaje do wiadomości publicznej.

Par. 50. Dywidendy oraz odsetki od obligacji i kapitał obligacji wylosowanych nie odebrane w ciągu lat dziesięciu przechodzą na własność Towarzystwa, za wyjątkiem tych przypadków kiedy bieg przedawnienia uważa się za przerwany na mocy prawa; w takich przypadkach ze wszystkimi wyżej określonymi kwotami postępuje się zgodnie z wyrokami sądów lub instytucji opiekuńczych. Od wszystkich tych kwot, nie odebranych w terminie i przechowywanych w kasie Zarządu, procenty wypłacane nie będą.

Par. 58. Dla uzyskania prawa uczestniczenia w Walnym Zebraniu i prawa głosu, właściciele akcji na okaziciela zobowiązani są złożyć Zarządowi, nie później niż na piętnaście dni przed dniem Walnego Zebrania, swoje akcje lub zaświadczenia depozytowe od działających na mocy zatwierdzonych przez Rząd statutów instytucji kredytowych krajowych oraz tych zagranicznych, które będą wskazane przez Walne Zebranie akcjonariuszy i zatwierdzone przez Ministerstwo Finansów. W zaświadczeniach powinny być podane numery akcji.
            Uwaga: Zagraniczne instytucje kredytowe, których zaświadczenia mogą być przedstawiane w związku z niniejszym paragrafem, powinny być wymienione  w publikacjach zawiadamiających o Walnym Zebraniu.

Par. 65. Odpowiedzialność Towarzystwa ogranicza się do należącego do niego ruchomego i nieruchomego majątku oraz kapitałów, dlatego w przypadku upadku przedsiębiorstwa lub powstania strat, każdy z akcjonariuszy odpowiada tylko swoim wkładem wniesionym w kapitał zakładowy Towarzystwa w wysokości 500 rubli na akcję i ponadto żadnej odpowiedzialności ani żadnych dodatkowych dopłat być nie może.


Jacek Skorupski

Komentarze

Jacek Skorupski - jsk@it.pw.edu.pl
00-662 Warszawa, ul.Koszykowa 75
tel. 48 (22) 660 73 39