Wirtualne Muzeum Papierów Wartościowych
Dział Akcji Polskich - chronologicznieDział Akcji Polskich - alfabetycznie

Sarniańska Huta Szklana S.A.


 


 

WYCIĄG ZE STATUTU
SPÓŁKI AKCYJNEJ POD FIRMĄ
SARNIAŃSKA HUTA SZKLANA, SPÓŁKA AKCYJNA

 

Par. 14. Do każdej akcji dołącza się arkusz kuponów na otrzymanie dywidendy w ciągu kolejnych 10 lat, na kuponach tych oznacza się numer akcji, do których one należą, oraz lata w porządku kolejnym. Po upływie lat 10 właściciele akcji otrzymują nowe arkusze kuponów na następne lat 10 i t.d.

Par. 15. Przelew akcji imiennych przez jedną osobę na rzecz drugiej wymaga zgody Zarządu i uskutecznia się przez zaznaczenie cesji na świadectwie lub akcji, które winne być przedstawione z odpowiednią deklaracją Zarządowi dla odnotowania dokonanego przelewu w księgach Spółki. Zarząd sam zaznacza na świadectwach i akcjach imiennych przejście prawa własności na mocy decyzji sądu lub w wypadkach spadkobrania.

Par. 17. Kupony nie mogą być odstępowane oddzielnie od akcji, z wyjątkiem kuponów za czas ubiegły i bieżący.

Par. 18. W razie zagubienia akcji imiennych, właściciel tychże winien zawiadomić o tem Zarząd na piśmie i podać numery zagubionych świadectw lub akcji imiennych. Zarząd ogłasza o tem na koszt właściciela. Jeżeli po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia nie będzie otrzymana żadna wiadomość o zagubionych akcjach imiennych, wówczas wydaje się nowe akcje imienne z tymi samymi numerami, z adnotacją, że zostały one wydane zamiast zagubionych. O zagubieniu kuponów za czas ubiegły i bieżący Zarząd żadnych zawiadomień nie przyjmuje i właściciel, który je zagubił traci prawo do otrzymania dywidendy. W razie zagubienia akcji na okaziciela lub też kuponów na czas przyszły obowiązują przepisy ustawy o zagubionych tytułach na okaziciela.

Par. 25. Każde dziesięć akcji dają prawo do jednego głosu, jednak akcjonarjusz nie może, na mocy własnych akcji, mieć więcej głosów nad tę ilość, do jakiej daje prawo posiadanie jednej dziesiątej części kapitału zakładowego.
Akcjonarjusz posiadający mniej niż 10 akcji mogą łączyć się, wydając ogólne pełnomocnictwo w celu otrzymania prawa do jednego lub więcej głosów, lecz w granicach wyżej wskazanych.

Par. 26. Właściciele akcji imiennych korzystają z prawa głosu na Walnem Zgromadzeniu , o ile conajmniej na 7 dni przed Walnem Zgromadzeniem zostali zapisani do ksiąg Spółki, właściciele zaś akcji na okaziciela, o ile w tymże terminie złożą w Zarządzie swe akcje. Zamiast akcji mogą być złożone świadectwa depozytowe lub zastawowe polskich instytucji kredytowych, rządowych lub prywatnych, działających na mocy statutów przez Rząd zatwierdzonych, lub wreszcie instytucji kredytowych zagranicznych, wskazanych przez Walne Zgromadzenie i zaaprobowanych przez Ministra Skarbu.

Par. 54. O terminie i miejscu wypłaty dywidendy Zarząd ogłasza.

Par. 55. Dywidenda, po którą nikt się nie zgłosił w ciągu lat 5, przechodzi na własność Spółki, z wyjątkiem, gdy przedawnienie, na mocy praw obowiązujących, uważanie jest za przerwane. Od nieodebranych z kasy Spółki i w niej przechowywanych sum, pochodzących z dywidend, procenty wypłacane nie będą.

 

UWAGA: Podwyższenie kapitału dla III emisji zostało zatwierdzone przez Ministra Przemysłu i Handlu oraz Ministra Skarbu w dniu 30 października 1923 r.

 


Jacek Skorupski

Komentarze

Jacek Skorupski - jsk@it.pw.edu.pl
00-662 Warszawa, ul.Koszykowa 75
tel. 48 (22) 660 73 39