Wirtualne Muzeum Papierów Wartościowych
Dział Akcji Polskich - chronologicznieDział Akcji Polskich - alfabetycznie

EKONOMJA, S.A. Gospodarstwa KrajowegoWYCIĄG ZE STATUTU

Art. 14. 60% akcji jest imiennych, 40% na okaziciela. Akcje wydaje się z podpisami dwóch członków Zarządu i pieczęcią Spółki. Akcje imienne muszą należeć do obywateli Państwa Polskiego, lub poddanych amerykańskich pochodzenia polskiego.

Art. 15. Do każdej akcji dołącza się arkusz kuponów na otrzymanie dywidendy w ciągu lat 10-ciu. Po upływie lat 10-ciu właściciele otrzymują nowe arkusze kuponów na następne 10 lat i t.d.

Art. 16. Zamiar przelewu własności akcji imiennych  winien być podany do wiadomości Zarządu z wymienieniem upatrzonego nabywcy. Zarząd może odmówić zezwolenia na przelewanie prawa własności bez wskazania motywów. Jeżeli właściciel akcji imiennej mimo to pragnie zbyć takowe, winien to uczynić za pośrednictwem Zarządu i w tym celu złożyć Zarządowi akcje. Zarząd władny będzie w ciągu trzech miesięcy od dnia otrzymania znaleźć nabywcę. Przelew własności akcji imiennych przez jedną osobę na rzecz drugiej uskutecznia się przez zaznaczenie dokonanej cesji na akcji przez uprzedniego jej właściciela łącznie z Zarządem, któremu składa się takowe przy odpowiedniej deklaracji dla odnotowania przelewu w księgach. Przelew wbrew tym warunkom jest nieważny, a uskuteczniony nawet przy zachowaniu tych warunków, lecz dopiero w ostatnich trzech miesiącach przed Walnem Zgromadzeniem, nie daje nabywcy w żadnym wypadku prawa głosu.

Art. 18. Przejście prawa własności akcji na spadkobiercę lub też nabywcę z mocy orzeczenia sądowego zaznacza sam Zarząd na akcji na żądanie interesowanych.

Art. 19. Kupony nie mogą być odstępowane oddzielnie od akcji za wyjątkiem kuponów za czas ubiegły i bieżący.

Art. 20. W razie zniszczenia lub zagubienia akcji lub kuponów, za wyjątkiem kuponów za czas ubiegły i bieżący właściciel ich winien zawiadomić o tem Zarząd na piśmie i podać numery zagubionych papierów. Zarząd ogłasza o tem na koszt właściciela. Jeżeli w przeciągu 6 miesięcy od dnia ogłoszenia nie będzie otrzymana żadna wiadomość o zagubionych akcjach lub kuponach, wówczas wydaje się nowe akcje lub kupony opatrzone temi samemi numerami, co utracone, z zaznaczeniem, że wydano je zamiast zagubionych. O zagubieniu kuponów za czas ubiegły i bieżący Zarząd żadnych zastrzeżeń nie przyjmuje i właściciel, który je zagubił traci prawo do otrzymania dywidendy. Do zagubionych kuponów i akcji na okaziciela stosują się przepisy ustawy o utraconych tytułach na okazicela.

Art. 21. Pieczęć Spółki brzmi: „Ekonomja Spółka Akcyjna Gospodarstwa Krajowego”.

Art. 27. Każdy akcjonarjusz ma prawo osobiście, lub przez swego pełnomocnika brać udział w Walnem Zebraniu, decydują jednak tylko akcjonarjusze mający prawo głosu.

Art. 28. Każde dziesięć akcji daje prawo do jednego głosu, jednak jeden akcjonarjusz nie może na mocy akcji własnych mieć więcej nad tę ilość, do jakiej uprawnia posiadanie dziesiątej części całego kapitału zakładowego.

Art. 60. Dywidenda, po odbiór której nikt się nie zgłosił w ciągu lat trzech, przechodzi na własność Spółki. Od niepobranych z kasy Spółki i w niej przechowywanych sum, pochodzących z dywidend, procenty wypłacane nie będą.


Jacek Skorupski

Komentarze

Jacek Skorupski - jsk@it.pw.edu.pl
00-662 Warszawa, ul.Koszykowa 75
tel. 48 (22) 660 73 39