Wirtualne Muzeum Papierów Wartościowych
Dział Akcji Polskich - chronologicznieDział Akcji Polskich - alfabetycznie

Towarzystwo Starachowickich Zakładów Górniczych S.A.Wyciąg ze statutu Towarzystwa Starachowickich Zakładów Górniczych Spółki Akcyjnej

 

            Par. 9. Akcje Spółki mogą być na życzenie akcjonarjuszów wydawane imiennie lub na okaziciela. Akcje imienne na żądanie akcjonariuszów w każdym czasie mogą być zmienione na akcje na okaziciela i odwrotnie.
Akcje wycina się z księgi, oznacza liczbami porządkowemi i zaopatruje pieczęcią Spółki oraz podpisami Prezesa, dwóch członków Rady Zarządzającej, księgowego i skarbnika. Podpisy księgowego i skarbnika winny być własnoręczne.

            Par. 10. Do każdej akcji dołącza się arkusz kuponów dywidendowych na lat dziesięć. Na kuponach tych oznacza się numery akcyj, do jakich każdy z nich należy i lata w porządku kolejnym. Po upływie każdych lat dziesięciu właścicielom akcji wydawane będą nowe arkusze kuponowe na  następne dziesięciolecie i t.d.

            Par. 11. Cesja akcji imiennych dokonywa się przez napis cesyjny na samych akcjach, które przy odnośnych deklaracjach winny być przedstawione Radzie Zarządzającej dla odnotowania w księgach zaszłego przelewu. Sama Rada czyni wzmianki o przelewie na akcjach, wyłącznie w wypadkach spadkobrania, oraz z mocy orzeczenia sądowego.

            Par. 12. Ustąpienie akcji Spółki, na okaziciela wystawionej dokonywa się bez żadnych formalności, i za właściciela akcji na okaziciela uważa się jej posiadacza, chybaby orzeczenie sądowe zapadłe na mocy prawa o utraconych tytułach na okaziciela, inaczej stanowiło.

            Par. 13. Kupony dywidendowe mogą być ustępowane łącznie z akcjami lub oddzielnie. W obydwóch wypadkach cesja na kuponach, jak również i zawiadomienia o ich przelewie są zbyteczne.

            Par. 38. W zgromadzeniu Walnem akcjonarjusze biorą udział osobiście lub przez pełnomocników, w tym ostatnim razie Rada winna być o tem piśmiennie powiadomiona. Pełnomocnikiem może być tylko akcjonarjusz i nie może on posiadać pełnomocnictw więcej jak dwóch osób.

            Par. 39. Każdy akcjonarjusz ma prawo być obecnym na Zgromadzeniu Walnem i uczestniczyć w rozprawach, prawo jednak głosu stanowczego mają tylko posiadacze conajmniej dwudziestu pięciu akcji. Każde dwadzieścia pięć akcji daje prawo do jednego głosu, jednak jeden akcjonarjusz nie może na podstawie posiadanych przezeń akcji korzystać z większej liczby głosów nad tę do której daje prawo posiadania jednej dziesiątej części całkowitego kapitału akcyjnego Spółki, licząc po jednym głosie na każde dwadzieścia pięć akcji.

            Par. 40. Akcjonarjusze posiadający mniej niż dwadzieścia pięć akcji, mogą łączyć swoje akcje w jednem pełnomocnictwie dla uzyskania prawa do jednego lub więcej głosów w granicy w par. 39 wskazanej.

            Par. 41. Akcje imienne ustąpione nadają ich nowonabywcom prawo do głosowania dopiero po upływie dni czternastu od daty odnotowania przelewu przez Radę.

            Par. 42. Celem uzyskania prawa do uczestniczenia w Zgromadzeniu i głosowania posiadacze akcji na okaziciela winni je złożyć najpóźniej na siedem dni przed terminem Zgromadzenia w kasie biura Rady Zarządzającej lub w jednym z banków, wskazanych w ogłoszeniach o zwołaniu Zgromadzenia.

            Par. 43. W razie przejścia akcji, w drodze spadku lub innym sposobem, na wspólne posiadanie kilku osób prawo uczestniczenia i głosowania w Zgromadzeniach służyć może tylko jednej z nich, wybranej i upoważnionej przez pozostałych współwłaścicieli; podobnież i osoby prawne nie mogą mieć na Zgromadzeniach Walnych więcej niż jednego przedstawiciela.

            Par. 60. O czasie i miejscu wypłaty dywidendy Rada podaje do wiadomości publicznej.

            Par. 61. Dywidenda od akcji, procenty od obligacji i kapitał obligacji wylosowanych, nieodebrane w ciągu pięciu lat, przechodzą na własność Spółki, z wyjątkiem tych wypadków, kiedy bieg przedawnienia zostaje wobec prawa zawieszony. Od wszystkich wyżej wymienionych sum nieodebranych w czasie właściwym Spółka procentów nie płaci.
Rada nie wchodzi w rozpoznanie, czy kupon należy istotnie do jego właściciela, chybaby miała sobie doręczone orzeczenie sądowe, zapadłe na mocy prawa o utraconych tytułach na okaziciela.

 


Jacek Skorupski

Komentarze

Jacek Skorupski - jsk@it.pw.edu.pl
00-662 Warszawa, ul.Koszykowa 75
tel. 48 (22) 660 73 39