Wirtualne Muzeum Papierów Wartościowych
Dział Akcji Polskich - chronologicznieDział Akcji Polskich - alfabetycznie

Bracia ZAJBERT S.A., Przemysł Włókienniczy w Łodzi


 

·        Zarejestrowana w Sądzie Okręgowym w Łodzi, dział B Nr 450, założona na mocy postanowienia Ministrów Przemysłu i Handlu oraz Skarbu z dnia 22.VIII.1922 r.

·        Kapitał zakładowy złotych 2.000.000,- podzielony na 4.000 akcyj po zł 500,- każda

·        Akcja na złotych pięćset na okaziciela.

·        Podpisano: Zarząd, Księgowy


 

Wyciąg ze statutu Spółki

 

Spółka Akcyjna pod firmą: „Przemysł Włókienniczy BRACIA ZAJBERT w Łodzi, Spółka Akcyjna” istnieje od roku 1922 na mocy statutu, zatwierdzonego przez P.P. Ministrów Przemysłu i Handlu raz Skarbu dnia 28 sierpnia 1922 roku i uzgodnionego z przepisami prawa o spółkach akcyjnych (Dz. Ust. 39 r. 1928). Przedmiot przedsiębiorstwa: prowadzenie przemysłu fabrykacji wyrobów bawełnianych, półwełnianych, wełnianych i jedwabnych oraz handel temi wyrobami.

 

Kapitał akcyjny Spółki wynosi zł. 2.000.000,- w pełni w swoim czasie wpłacony, podzielony na 4.000 akcyj po zł 500,- nominalnej wartości każda.

 

Władze Spółki stanowią: Walne Zgromadzenie Akcjonarjuszy, Zarząd i Komisja Rewizyjna. Walne Zgromadzenie Akcjonarjuszy jest naczelną władzą Spółki. Walne Zgromadzenia są zwyczajne albo nadzwyczajne. Zgromadzenia akcjonarjuszy zwołuje zarząd i odbywają się one w miejscu siedziby Spółki. Akcjonarjusze, reprezentujący przynajmniej jedną dziesiątą część kapitału akcyjnego, mają prawo żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak również umieszczenia poszczególnych spraw na porządku dziennym najbliższego Walnego Zgromadzenia.

 

Akcje dają prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostaną złożone w Spółce przynajmniej na siedem dni przed terminem Zgromadzenia i nie będą odebrane przed ukończeniem tegoż. Akcja daje na Walnem Zgromadzeniu prawo do jednego głosu bez ograniczenia ilości głosów. Akcjonarjusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo może być tylko piśmienne, ma być złożone Zarządowi lub przewodnicząceu Walnego Zgromadzenia i dołączone do protokołu. członkowie Zarządu i pracownicy Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Walnych Zgromadzeniach.

 

Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na ilość reprezentowanych na niem głosów. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają większością oddanych głosów. Natomiast uchwały w przedmiocie zmian statutu, emisji obligacyj, obciążenia hipotek należących do przedsiębiorstwa nieruchomości, powiększenia lub obniżenia kapitału akcyjnego, rozwiązania i likwidacji Spółki, zbycia przedsiębiorstwa, oraz zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa – wymagają, by zgromadzenie reprezentowało przynajmniej ¾ kapitału akcyjnego i zapadają większością ¾ obecnych głosów.

 

Zarząd składa się z trzech członków, wybranych przez Walne Zgromadzenie z pośród akcjonarjuszy na trzy lata. Członkowie Zarządu mogą być odwołani w każdej chwili przez Walne Zgromadzenie akcjonarjuszy, reprezentujących nie mniej niż trzy czwarte kapitału zakładowego, większością trzech czwartych oddanych głosów.

 

We wszystkich wypadkach statutem niniejszym nieuregulowanych stosować należy przepisy obowiązującego w Polsce prawa o spółkach akcyjnych (Rozp. Prezyd. Rzeczyp. z dn. 22 marca 1928 r.) oraz przepisy Kodeksu Handlowego.


Jacek Skorupski

Komentarze

Jacek Skorupski - jsk@it.pw.edu.pl
00-662 Warszawa, ul.Koszykowa 75
tel. 48 (22) 660 73 39