Wirtualne Muzeum Papierów Wartościowych
Dział Akcji Polskich - chronologicznieDział Akcji Polskich - alfabetycznie

Przemysł i Eksport Leśny S.A.


 

 


 

WYCIĄG ZE STATUTU

 

Par. 6.

Kapitał zakładowy Spółki określa się na 300.000.000 marek podzielone na 300.000 akcji po 1000 marek każda.

 

Par. 11.

Przy wypuszczaniu nowych akcji pierwszeństwo nabycia mają właściciele akcji poprzednich emisji w stosunku do ilości przez nich posiadanej, o ile Walne Zgromadzenie Akcjonariuszów nie postanowi inaczej. W tym ostatnim wypadku, t. j. w razie niepodjęcia przez Walne Zgromadzenie odmiennej w tym przedmiocie uchwały, i w razie nierozebrania akcji nowej emisji przez właścicieli akcji emisji poprzednich, pozostałą część tych akcji sprzedaje Zarząd po cenie nie niżej od ceny emisyjnej.

 

Par. 12.

Akcje Spółki będą na okaziciela. Akcje wycina się z ksiąg w których pozostaną grzbiety i oznacza się numerami kolejnymi.

Akcje, jak również świadectwa tymczasowe, winny być opatrzone podpisem dwóch członków Zarządu, kasjera i z pieczęcią Spółki.

 

Par. 13.

Do każdej akcji dołącza się arkusz kuponów do odbioru dywidendy w ciągu lat 10-ciu; na kuponach oznacza się numer akcji do których one należą, oraz lata w porządku kolejnym. Po upływie lat 10-ciu, właściciele akcji otrzymują nowe arkusze kuponowe na następne lat 10 i t. d.

 

Par. 15.

Kupony nie mogą być odstępowane oddzielnie od samych akcji z wyjątkiem kuponu za czas ubiegły i rok bieżący.

 

Par. 16.

W razie zgubienia świadectw tymczasowych akcji lub też kuponów, właściciel winien zawiadomić o tem Zarząd na piśmie i podać numery zgubionych świadectw. Zarząd ogłasza o tem na koszt właściciela. Jeżeli po upływie 6-ciu miesięcy od dnia ogłoszenia Zarząd nie otrzyma żadnej wiadomości o zagubionych świadectwach, wówczas wydaje nowe świadectwa z tymi samymi numerami z adnotacją, że zostały one wydane w zamian za zagubione.  W razie zagubienia akcji lub kuponów za czas przyszły, obowiązują przepisy ustawy o zagubionych tytułach na okaziciela.

O zagubieniu kuponów za czas ubiegły i rok bieżący, zarząd żadnych zapowiedzeń nie przyjmuje i właściciel, który je zgubił traci prawo do otrzymania dywidendy.

 

Par. 51.

O terminie i miejscu wypłaty dywidendy Zarząd podaje do wiadomości publicznej.

 

Par. 52.

Dywidenda nie podniesiona w ciągu lat pięciu, przelewa się do funduszu rezerwowego.


Jacek Skorupski

Komentarze

Jacek Skorupski