Wirtualne Muzeum Papierów Wartościowych
Dział Akcji Polskich - chronologicznieDział Akcji Polskich - alfabetycznie

Tomaszowska Fabryka Sztucznego Jedwabiu S.A.


 


 

WYCIĄG ZE STATUTU

 

Par. 7.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 15.000.000 złotych podzielonych na 500.000 akcyj po 30 zł każda.

 

Par. 10.

Akcje są na okaziciela.

 

Par. 12.

Do każdej akcji dołącza się arkusz kuponów na otrzymanie dywidendy w ciągu 10 lat; na kuponach tych oznacza się numery akcyj, do których one należą i lata w porządku kolejnym.

Po upływie każdych 10 lat akcjonarjusze otrzymują nowe arkusze kuponów na następne dziesięciolecie.

 

Par. 13.

Kupony nie mogą być odstępowane oddzielnie od akcyj, z wyjątkiem kuponów za czas ubiegły i rok bieżący.

 

Par. 34.

O terminie i miejscu wypłaty dywidendy Zarząd podaje do wiadomości publicznej.

 

Par. 35.

Dywidenda nieodebrana w ciągu 5-iu lat od daty ogłoszenia przechodzi na własność Spółki, z wyjątkiem wypadków, w których bieg przedawnienia z prawa poczytuje się za przerwany. Od dywidend nieodebranych w terminie i przechowywanych w kasie Spółki procentu się nie płaci.

Zarząd nie wdaje się w rozpoznanie, czy kupon rzeczywiście należy do okaziciela.


Jacek Skorupski

Komentarze

Jacek Skorupski - jsk@it.pw.edu.pl
00-662 Warszawa, ul.Koszykowa 75
tel. 48 (22) 660 73 39