Wirtualne Muzeum Papierów Wartościowych
Dział Akcji Polskich - chronologicznieDział Akcji Polskich - alfabetycznie

WILDT i S-ka, Fabryka Mydeł Toaletowych, Kosmetyków i Wyrobów Perfumeryjnych S.A.


 

 


 

WYCIĄG ZE STATUTU

 

Par. 8. Kapitał zakładowy Towarzystwa wynosi 10.000.000 marek, podzielonych na 20.000 akcji po 500 marek każda.

Par. 11. Akcje Towarzystwa mogą być, stosownie do życzenia właścicieli, imienne lub na okaziciela. Na akcjach imiennych oznacza się stan, imię i nazwisko (firma) właściciela. Akcje wycina się z księgi, oznacza numerami porządkowymi i wydaje z podpisem trzech członków Zarządu, buchaltera i kasjera i pieczęcią Towarzystwa.

Par.12. Do każdej akcji dołącza się arkusz kuponów na odebranie dywidendy w ciągu dziesięciu lat; na kuponach tych oznacza się numery akcji, do których każdy z nich należy i lata w porządku kolejnym. Po upływie dziesięciu lat właścicielom akcji winny być wydane nowe arkusze kuponowe, w tym samym porządku, na następne dziesięć lat i t.d.

Par. 14. Przelew akcji imiennych przez jedną osobę na rzecz drugiej uskutecznia się przez zaznaczenie przelewu na akcjach, które przy odpowiedniej deklaracji winny być przedstawione Zarządowi Towarzystwa w celu zaznaczenia przelewu w jego księgach.  Sam Zarząd dopełnia zaznaczenia przelewu na akcjach tylko w wypadkach, przewidzianych art. 2167 t. X, cz. I Zbioru Praw, wyd. 1900 r. i na zasadzie postanowienia sądu. Przelew akcji winien Zarząd zaznaczyć w księgach nie później, niż w ciągu trzech dni od dnia przedstawienia Zarządowi odstępowanych akcji, jeżeli zaś zaznaczenia dopełnia sam Zarząd to i odpowiednich dokumentów, świadczących o odstąpieniu akcji. Przelew akcji na okaziciela przez jedną osobę na rzecz drugiej odbywa się bez wszelkich formalności i za właściciela akcji na okaziciela uważaną bywa osoba, posiadająca takowe.

Par. 16. Kupony do akcji nie mogą być odstępowane oddzielnie od akcji, z wyjątkiem kuponów ubiegłych i bieżących terminów; przy odstąpieniu wzmiankowanych kuponów ani napisy na kuponach ani deklaracje o odstąpieniu takowych nie są wymagane.

Par. 17. Właściciel zgubionych akcji imiennych lub kuponów do nich z wyjątkiem kuponów ubiegłych i bieżących terminów, winien na piśmie zawiadomić Zarząd o zgubie i wymienić numery zgubionych akcji lub kuponów. Zarząd czyni na koszt jego zawiadomienie o tem. Jeżeli po upływie sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia nie będą otrzymane żadne wiadomości o zgubionych akcjach lub kuponach, to wydają się nowe akcje lub kupony z dawnymi numerami i poświadczeniem, że takowe wydane zostały zamiast zagubionych. O zgubieniu kuponów ubiegłych i bieżących terminów do akcji imiennych, akcji na okaziciela i kuponów do nich, Zarząd żadnych zawiadomień nie przyjmuje i właściciel zgubionych kuponów traci prawo odebrania za nie dywidendy. Gdy nastąpi termin wydania nowych arkuszy kuponowych do akcji na okaziciela, takowe wydane będą właścicielom akcji na okaziciela.

Par. 18. W razie śmierci właściciela akcji i ustanowienia nad jego majątkiem opieki, opiekunowie w charakterze swoim nie mają w sprawach Towarzystwa żadnych szczególnych praw i podlegają, narówni z innymi właścicielami akcji, ogólnym przepisom niniejszego statutu.

Par. 42. O czasie i miejscu wypłaty dywidendy podaje Zarząd do wiadomości publicznej.

Par. 43. Dywidenda, nie odebrana w przeciągu dziesięciu lat, przechodzi na własność Towarzystwa, z wyjątkiem wypadków, gdy bieg przedawnienia uważany jest za przerwany prawnie; w takich wypadkach z sumami dywidendowemi postępuje się zgodnie z wyrokiem sądowym lub postanowieniem instytucji opiekuńczych. Od sum dywidendowych, nie odebranych we właściwym terminie i przechowanych w kasie Zarządu, procentu się nie płaci.
Zarząd nie bada, czy kupon istotnie należy do okaziciela, z wyjątkiem wypadków, gdy na wypłatę dywidendy za kupony położony jest areszt sądowy lub gdy okazany kupon należeć będzie do tych, o zgubieniu których Zarząd Towarzystwa otrzymał zawiadomienie.

 


Jacek Skorupski

Komentarze

Jacek Skorupski - jsk@it.pw.edu.pl
00-662 Warszawa, ul.Koszykowa 75
tel. 48 (22) 660 73 39