Wirtualne Muzeum Papierów Wartościowych
Dział Akcji Polskich - chronologicznieDział Akcji Polskich - alfabetycznie

Towarzystwo Ubezpieczeń PRZEZORNOŚĆ S.A.


 

 


 

Wyciąg ze statutu zmienionego postanowieniem
Ministrów Skarbu oraz Przemysłu i Handlu z dnia 21 stycznia 1926 roku

 

Par. 14. Akcje są w zasadzie na okaziciela. Na żądanie jednak akcyonaryusza na piśmie, akcje na okaziciela winny być w każdym czasie zmienione na akcje imienne i odwrotnie. Rada Zarządzająca czyni w takich wypadkach na akcjach odpowiednią wzmiankę i zapisuje to do księgi akcyjnej. Akcje wycina się z książki, oznacza numerami porządkowemi i wydaje z podpisem trzech członków Rady Zarządzającej, księgowego i skarbnika oraz pieczęcią Spółki. Podpisy księgowego lub skarbnika winny być własnoręczne. Inne mogą być pod postacią facsimille.

Par. 15. Do każdej akcji dołącza się arkusz kuponów na otrzymanie dywidendy w ciągu lat 10. Na kuponach tych oznacza się numer akcji, do której one należą, oraz lata w porządku kolejnym. Po upływie każdych lat 10-u właściciele akcyj otrzymują nowe arkusze kuponów na następnych lat 10 na podstawie talonu, znajdującego się przy arkuszu kuponu, zaopatrzonego w numer akcji i podpisanego tak samo jak akcje (par. 14).

Par. 16. Właścicielem akcji na okaziciela jest jej posiadacz i przejście jej od jednej osoby do drugiej dokonywa się bez żadnych formalności przez proste wręczenie. Przelew akcyj imiennych przez jedną osobę na rzecz drugiej uskutecznia się przez zaznaczenie cesji na akcji, która winna być przedstawiona z odpowiednią deklaracją Radzie Zarządzającej, celem zanotowania dokonanego przelewu w księgach. Rada Zarządzająca sama zaznacza na akcjach przejście prawa własności na mocy wyroku sądowego oraz w przypadku spadkobrania.
Do akcyj imiennych stosują się postanowienia z dnia 21 grudnia 1901 r. (3 stycznia 1902 r.) Zbioru Praw i Rozporządzeń N 124/1901/2.

Par. 17. Kupony nie mogą być odstępowane oddzielnie od akcji, z wyjątkiem kuponów za czas ubiegły i bieżący.

Par. 18. Do zagubionych akcyj na okaziciela, ich talonów i wszelkich kuponów stosują się przepisy ustawy o utraconych tytułach na okaziciela. W razie zagubienia akcyj imiennych lub ich talonów, właściciel ich winien zawiadomić o tem Radę Zarządzającą na piśmie, podając numery zagubionych akcyj. Rada Zarządzająca ogłasza o tem w „Monitorze Polskim” na koszt właściciela. Jeżeli do upływu 6 miesięcy od dnia ogłoszenia Rada Zarządzająca nie otrzyma żadnych wiadomości o zagubionych akcjach, wówczas wydaje się właścicielowi nowe akcje z temi samemi numerami i adnotacją, że zostały one wydane wzamian zagubionych.

 


Jacek Skorupski

Komentarze

Jacek Skorupski - jsk@it.pw.edu.pl
00-662 Warszawa, ul.Koszykowa 75
tel. 48 (22) 660 73 39