Wirtualne Muzeum Papierów Wartościowych
Dział Akcji Polskich - chronologicznieDział Akcji Polskich - alfabetycznie

J. Smarzyński, F. Miłobędzki i J. Malewski, S.A. Przemysłu WłókienniczegoWYCIĄG ZE STATUTU

Par.8. Spółka na mocy uchwały Zgromadzenia Walnego akcjonarjuszów, może powiększyć swój kapitał zakładowy przez wypuszczenie nowych akcji, tej samej wartości nominalnej, co akcje dawne, pod warunkami przez Rząd zatwierdzonymi
Za każdą akcję nowej emisji nabywca winien zapłacić oprócz jej wartości nominalnej premję, określoną przez Zgromadzenie Walne akcjonarjuszów, w wysokości co najmniej tej części funduszu zasobowego, jaka przypada podług ostatniego bilansu na każdą akcję poprzednich emisji. Premje te powiększają fundusz zasobowy.
Akcje pierwszych 4 emisji są uprzywilejowane pod względem ilości głosów przysługujących ich właścicielom.

Par. 9. O ile Zgromadzenie Walne akcjonarjuszów nie postanowi inaczej, pieszeństwo do nabycia akcji nowych emisji służy właścicielom akcji poprzednich emisji, w stosunku do ilości posiadanych przez nich akcji.

Par. 11. Do każdej akcji dołącza się arkusz kuponów do odbioru dywidendy w ciągu lat 10; na kuponach oznacza się numer akcji, do których one należą, oraz lata kolejne. Po upływie każdych lat 10-ciu, właściciele akcji otrzymają nowe arkusze kuponowe na następne 10 lat.

Par. 13. Kupony nie mogą być ustępowane oddzielnie od samych akcji, z wyjątkiem kuponów za czas ubiegły i bieżący.

Par. 14. W razie zagubienia pokwitowań właściciel powinien zawiadomić o tem Zarząd na piśmie i podać ich numery. Zarząd ogłasza o tem na koszt właściciela. Jeżeli w przeciągu 6-ciu miesięcy od dnia ogłoszenia Zarząd nie otrzyma żadnej wiadomości o zagubionych pokwitowaniach, wówczas wydaje nowe z tymi samymi numerami i z adnotacją, że zostały one wydane w zamian za zagubione.
W razie zagubienia akcji lub kuponów, właściciel celem zachowania swych praw, winien zastosować się do obowiązujących w tej mierze ustaw.

Par. 21. Każde 4 akcje pierwszych 4-ch emisji, względnie 10 akcji V-ej lub VI-ej emisji dają prawo do jednego głosu, wszakże akcjonarjusze, posiadający mniejszą ilość akcji mogą łączyć się wzajem, wydając wspólne pełnomocnictwo w celu uzyskania prawa do jednego lub więcej głosów.
Jeden akcjonarjusz nie może mieć więcej głosów nad tę ilość, do jakiej uprawnia posiadania 1/10 kapitału zakładowego.

Par. 50. Dywidenda niepodniesiona w ciągu lat 5-ciu, z wyjątkiem wypadków, gdy przedawnienie na mocy praw obowiązujących, uważane jest za przerwane, przechodzi na własność Spółki i przelewa się do funduszu rezerwowego.


Jacek Skorupski

Komentarze

Jacek Skorupski - jsk@it.pw.edu.pl
00-662 Warszawa, ul.Koszykowa 75
tel. 48 (22) 660 73 39