Wirtualne Muzeum Papierów Wartościowych
Dział Akcji Polskich - chronologicznieDział Akcji Polskich - alfabetycznie

Cukrownia CIECHANÓW S.A.


 


 

WYCIĄG ZE STATUTU

 

Par. 4. Kapitał zakładowy Spółki wynosi zł. 3.250.000,- podzielonych na 32.500 akcyj po 100 złotych wartości nominalnej każda, mianowicie 6.500 akcyj imiennych, uprzywilejowanych pod względem prawa głosu i 26.000 akcyj na okaziciela.
Wymieniony stosunek akcyj na okaziciela do akcyj imiennych winien być utrzymany przy następnych emisjach.

Par. 5. Akcjonarjusz, życzący sobie dokonać przelewu akcji imiennych, winien jest przy odpowiedniej deklaracji zwrócić się do Zarządu Spółki celem uzyskania akceptacji i zaznaczenia przelewu w księgach spółkowych.
Jeśli Zarząd odmawia akceptacji obowiązany jest przed upływem 2 miesięcy wskazać innego nabywcę – według przeciętnej ceny giełdowej za ostatnie trzy miesiące, jeśli zaś w ciągu trzech miesięcy akcje nie były notowane na giełdzie, to według ceny ostatniego faktycznego notowania z przed upływu trzech miesięcy.
Gdyby z upływem 2 miesięcy od daty przedstawienia Zarządowi deklaracji osoba wskazana przez Zarząd akcji zaofiarowanych nie nabyła, to właściciel tychże władnym jest zbyć je osobie według swego wyboru.

Par. 20. We wszelkich kwestjach nie przewidzianych niniejszym statutem mieć będą zastosowanie przepisy prawa obowiązującego o spółkach akcyjnych.


Jacek Skorupski

Komentarze

Jacek Skorupski - jsk@it.pw.edu.pl
00-662 Warszawa, ul.Koszykowa 75
tel. 48 (22) 660 73 39