Wirtualne Muzeum Papierów Wartościowych
Dział Akcji Polskich - chronologicznieDział Akcji Polskich - alfabetycznie

URSUS, Fabryka Silników i Traktorów S.A.


 


WYCIĄG ZE STATUTU

 

Par. 6. Kapitał zakładowy Spółki wynosi marek polskich 25.000.000 (dwadzieścia pięć miljonów) i podzielony jest na 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji po marek 500 (pięćset) każda (No. 148 Monitora Polskiego z dn. 5 lipca 1920 r. poz. 202)

Par. 12. Akcje wystawiane będą na okaziciela. Akcje wycina się z książki oznaczonej numerami porządkowemi i wydaje się z podpisami dwóch członków Rady Zarządzającej, buchaltera, kasjera i pieczęcią Spółki.

Par. 13. Do każdej akcji dołącza się arkusz kuponów na odbiór dywidendy w ciągu lat    10 na kuponach tych odznacza się numer akcji, do których one należą, oraz lata kolejne. Po upływie lat 10 właściciele akcji trzymują nowe arkusze kuponów na następne 10 lat.

Par. 14. Kupony nie mogą być odstępowane oddzielnie od akcji z wyjątkiem kuponów za czas ubiegły i bieżący.

Par. 15. W zamian za zagubione, zniszczone lub uszkodzone akcje i kupony, z wyjątkiem kuponów za lata ubiegłe i rok bieżący, będą wydawane dublikaty w myśl ustawy o utraconych tytułach na okaziciela. O zagubionych kuponach za lata ubiegłe  i rok bieżący Rada Zarządzająca zawiadomień nie przyjmuje i ten, kto je zgubił, traci prawo do otrzymania dywidendy.

Par. 52. O terminie i miejscu wypłaty dywidendy ogłasza Rada.

Par. 53. Dywidenda niepodniesiona w przeciągu 5 lat przechodzi na własność Spółki, z wyjątkiem, gdy przedawnienie na mocy praw obowiązujących uważane jest za przerwane. Od niepodniesionej w terminie z kasy Spółki dywidendy, procenty wypłacane nie będą.


Jacek Skorupski

Komentarze

Jacek Skorupski - jsk@it.pw.edu.pl
00-662 Warszawa, ul.Koszykowa 75
tel. 48 (22) 660 73 39