Wirtualne Muzeum Papierów Wartościowych
Dział Akcji Polskich - chronologicznieDział Akcji Polskich - alfabetycznie

Kolej Elektryczna Łódzka S.A. 

Wyciąg ze Statutu Spółki, ogłoszonego w Nr 137 „Monitora Polskiego” z dnia 16 czerwca 1925 roku i zarejestrowanego dnia 19 czerwca 1925 roku.

Par. 9. Akcje Spółki są: a) na okaziciela, b) imienne. Akcje Spółki noszą numer porządkowy. Akcje podpisują trzej członkowie Zarządu, księgowy i kasjer Spółki.

Par.10. Akcje imienne, będące własnością Gminy Miejskiej Łódź, nie dają prawa głosu przy wyborach władz Spółki, t.j. Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

Par.11. Do każdej akcji dołącza się arkusz kuponów dywidendowych na lat 10, opatrzony talonem. Na każdym kuponie oznacza się numer akcji, do której kupon należy, i lata w porządku kolejnym.
            Po upływie każdego dziesięciolecia właścicielom akcyj wydaje się nowe arkusze kuponów dywidendowych, opatrzone talonem, na następne dziesięciolecie.

Par. 12. Przelew akcyj na okaziciela odbywa się bez jakichkolwiek formalności i za właściciela akcyj uważa się ich posiadacza.
            Przelew akcyj imiennych może być uskuteczniony tylko za pośrednictwem Zarządu Spółki i winien być odnotowany w księgach Spółki. Pierwszeństwo do nabycia takich akcyj mają posiadacze akcyj na okaziciela.

Par. 13. Kupony dywidendowe nie mogą być odstępowane bez akcyj, z wyjątkiem kuponów za rok bieżący i czas ubiegły.

Par. 14. W razie zagubienia akcyj imiennych, właściciel ich winien zawiadomić o tem Zarząd na piśmie i podać numery zagubionych akcyj.
            Zarząd ogłasza o tem na kosz właściciela i, jeżeli po upływie sześciu miesięcy od dnia od dnia ogłoszenia nie otrzyma żadnej wiadomości o zagubionych akcjach, wówczas wydaje nowe akcje z temi samemi numerami, z adnotacją, że wydano je w zamian za zagubione.
            W razie zagubienia akcyj na okaziciela lub kuponów na czas przyszły obowiązują przepisy ustawy o utraconych tytułach na okaziciela.
            O zagubieniu kuponów za czas ubiegły i rok bieżący żadnych zastrzeżeń się nie przyjmuje. Dywidendę wypłaca się okazicielowi kuponu.

Par. 59. O terminie i miejscu wypłaty dywidendy Zarząd podaje do powszechnej wiadomości przez ogłoszenie (par. 4). Dywidendę wypłaca się bez procentu.

Par. 60. Nieodebrana w przeciągu pięciu lat dywidenda od akcyj przechodzi na własność Spółki, z wyjątkiem tych wypadków, gdy przedawnienie poczytuje się za przerwane z mocy prawa.


Jacek Skorupski

Komentarze

Jacek Skorupski - jsk@it.pw.edu.pl
00-662 Warszawa, ul.Koszykowa 75
tel. 48 (22) 660 73 39