Wirtualne Muzeum Papierów Wartościowych
Dział Akcji Polskich - chronologicznieDział Akcji Polskich - alfabetycznie

Polskie Towarzystwo Elektryczne S.A.


 Wyciąg ze statutu

Par.6. Pierwiastkowo kapitał zakładowy spółki określa się na marek 1.400.000,- podzielonych na 4000 akcji po 350 marek każda.

Par. 11. Spółka może na mocy uchwały walnego zgromadzenia akcjonarjuszów powiększyć swój kapitał wkładowy przez dodatkowe wypuszczanie akcji. Za każdą akcję nowej emisji nabywca winien wpłacić, oprócz jej wartości nominalnej, premję w wysokości nie mniejszej od tej części kapitału zapasowego, jaka przypada podług ostatniego bilansu na każdą akcję poprzednich emisji. Premje te powiększają kapitał zapasowy spółki

Par. 13. Akcje mogą być imienne lub na okaziciela. Akcje wycina się z księgi, oznacza numerami porządkowemi i wydaje z podpisami dwóch członków Zarządu, buchaltera, kasjera i pieczęcią spółki.

Par. 14. Da każdej akcji dołącza się arkusz kuponów na otrzymanie dywidendy w ciągu lat dziesięciu; na kuponach tych oznacza się numer akcji, do których one należą, oraz lata w porządku kolejnym. Po upływie lat dziesięciu właściciele otrzymują nowe arkusze kuponów na następne lat 10 i tak dalej.

Par. 54. O terminie i miejscu wypłaty dywidendy Zarząd podaje do wiadomości publicznej.

Par. 55. Dywidenda, po którą nikt się nie zgłosi w ciągu lat pięciu, przechodzi na własność spółki, z wyjątkiem gdy przedawnienie na mocy praw istniejących uważane jest za przerwane. Od nieodebranych z kasy spółki i w niej przechowywanych sum, pochodzących z dywidend, procenty wypłacane nie będą. Zarząd nie rozpatruje kwestji, czy istotnie kupon jest własnością okaziciela, który go do zapłacenia przedstawia, z wyjątkiem, gdy na wypłacenie dywidendy władza sądowa położyła areszt, lub też gdy do zapłacenia przedstawiony zostanie kupon, o którego zaginięciu otrzymał zawiadomienie.


 

Uchwałą organizacyjnego Walnego Zgromadzenia Akcjonarjuszów zostały ustanowione akcje Spółki „na okaziciela” (par. 13 statutu)

 


 

Uchwałą Walnego Zgromadzenie w dn. 21 Marca 1921 roku, zatwierdzoną przez Ministerstwa Przemysłu i Handlu oraz Skarbu w dniu 4 Czerwca 1921 roku nazwa Spółki „Polskie Towarzystwo Przedsiębiorstw Elektrycznych” została zmienioną na: „Polskie Towarzystwo Elektryczne” Spółka Akcyjna (par.1 Statutu).

 


Jacek Skorupski

Komentarze

Jacek Skorupski - jsk@it.pw.edu.pl
00-662 Warszawa, ul.Koszykowa 75
tel. 48 (22) 660 73 39