Wirtualne Muzeum Papierów Wartościowych
Dział Akcji Polskich - chronologicznieDział Akcji Polskich - alfabetycznie

AGRICOLA, Towarzystwo dla Handlu, Produkcji i Selekcji Nasion S.A.


 


UZUPEŁNIENIE STATUTU
z dnia 15 lutego 1922 roku

 

1)        § 5 po  dokonaniu powiększenia   kapitału   zakładowego ustalić w brzmieniu  następującem.

„Kapitał zakładowy określa się na mk. 10.000.000, podzielonych na 10.000 akcji nominalnej wartości po mk. 1.000 każda";

2)        § 9 ustalić w brzmieniu  następującem:

„Akcje Spółki są w 9/10 na okaziciela i w 1/10 imienne. Akcjonariuszami imiennych akcji mogą być tylko obywatele polscy.

Akcje wycina się z książki, w której pozostają odcinki, oznacza się numerami kolejnymi i wydaje z podpisem 3-ch członków Zarządu, buchaltera, kasjera oraz pieczęcią Spółki.

Akcjonarjusz, pragnący ustąpić swoje akcje imienne, lub świadectwo, zwraca się do Zarządu z wymienieniem nabywcy. Zarząd może odmówić zezwolenia na przelew świadectwa lub akcji bez wskazania motywów. Jeśli akcjonarjusz pomimo to zapragnąłby zbyć akcje lub świadectwa winien złożyć w tym celu akcje lub świadectwa Zarządowi. Zarząd władny będzie w ciągu trzech miesięcy od dnia otrzymania akcji lub świadectwa sprzedać je po cenie, odpowiadającej wartości, określonej przez Komitet Giełdowy Warszawski. Gdyby Zarząd w ciągu trzech miesięcy akcji lub świadectwa nie sprzedał, to akcjonarjusz będzie miał prawo ustąpić akcje osobie trzeciej według swego uznania, wtedy tylko akcja traci charakter imienny i traktowana jest jako akcja na okaziciela.

Przelew akcji i świadectw uskutecznia się przez ustępstwo za pomocą zaznaczenia na niej dokonanej cesji. Pozatem Zarząd notuje przelew w księgach. Zarząd sam zaznacza na świadectwach i akcjach imiennych przejście praw własności, na mocy decyzji sądu, lub w przypadkach spadkowych".

3)        § 20 otrzymuje brzmienie następujące.

„Każde trzy akcje imienne, lub każdych 10 akcji na okaziciela dają prawo do jednego głosu na Zgromadzeniu, lecz jeden akcjonarjusz, bez względu na ilość własnych akcji nie może mieć więcej głosów ponad liczbę, do jakiej daje prawo posiadanie dziesiątej części kapitału zakładowego Spółki. Akcjonarjusze, posiadający mniej niż 10 akcji na okaziciela i 3-ch akcji imiennych, mogą się z sobą złączyć i udzielić wspólne pełnomocnictwo, celem uzyskania prawa do jednego lub więcej głosów, lecz w granicach wyżej wskazanych”.


Jacek Skorupski

Komentarze

Jacek Skorupski - jsk@it.pw.edu.pl
00-662 Warszawa, ul.Koszykowa 75
tel. 48 (22) 660 73 39