Wirtualne Muzeum Papierów Wartościowych
Dział Akcji Polskich - chronologicznieDział Akcji Polskich - alfabetycznie

URSUS, Zakłady Mechaniczne S.A.


 


WYCIĄG ZE STATUTU

 

§ 6. Kapitał zakładowy Spółki wynosi mk. 300.000.000 (trzysta miljonów) i podzielony jest na 600.000 (sześćset tysięcy) akcji po marek 500 (pięćset) każda. Z ogólnej ilości akcji 60.000 jest imiennych, reszta na okaziciela.

§ 12. Akcje Spółki są imienne i na okaziciela. Ilość akcji imiennych wynosi 10% kapitału zakładowego. Na akcjach imiennych oznacza się imię i nazwisko (firmę) właściciela. Właścicielami akcji imiennych mogą być jedynie tylko obywatele (firmy) Rzeczypospolitej Polskiej. Akcje wycina się z książki, oznaczonej numerami porządkowemi, i wydaje się z podpisami dwóch członków Rady Zarządzającej, buchaltera, kasjera i pieczęcią Spółki. Przelew akcji imiennych na rzecz osoby trzeciej uskutecznia się za pomocą cesji na akcjach tylko za zgodą Rady Zarządzającej Spółki która odnotowuje cesje w księgach. Rada Zarządzająca, do której zwróci się właściciel akcji imiennych z żądaniem dokonania przelewu, ma prawo w ciągu dwóch tygodni akcje te sprzedać dotychczasowym akcjonarjuszom, o ile zaś tego w powyższym terminie nie uczyni, musi zgodzić się na przelew, proponowany przez właściciela, jeżeli nabywcą akcji będzie obywatel (firma) Państwa Polskiego. Jeżeli akcje imienne przejdą w drodze spadku lub zapisu na własność cudzoziemca, spadkobiercy, względnie zapisobiercy, winni przelać je w ciągu trzech miesięcy na własność obywateli (firm) Państwa Polskiego; w przeciwnym razie dywidenda od tych akcji nie będzie wydawaną aż do czasu przelewu.

§ 13. Do każdej akcji dołącza się arkusz kuponów na odbiór dywidendy w ciągu lat 10; na kuponach tych odznacza się numer akcji, do których one należą, oraz lata kolejne. Po upływie lat 10 właściciele akcji otrzymują nowe arkusze kuponów na następne 10 lat.

§ 14. Kupony nie mogą być odstępowane oddzielnie od akcji z wyjątkiem kuponu za czas ubiegły i bieżący.

g 52. O terminie i miejscu wypłaty dywidendy ogłasza Rada.

§ 53. Dywidenda niepodniesiona w przeciągu 5 lat przechodzi na własność Spółki, z wyjątkiem, gdy przedawnienie na mocy praw obowiązujących uważane jest za przerwane. Od nie podniesionej w terminie z kasy Spółki dywidendy procenty wypłacane nie będą.


Jacek Skorupski

Komentarze

Jacek Skorupski - jsk@it.pw.edu.pl
00-662 Warszawa, ul.Koszykowa 75
tel. 48 (22) 660 73 39