Wirtualne Muzeum Papierów Wartościowych
Dział Akcji Polskich - chronologicznieDział Akcji Polskich - alfabetycznie

Polska Centrala Importu Kawy S.A.


 


WYCIĄG ZE STATUTU

 

§ 4.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi złotych 250.000.— (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) i jest podzielony na 500 (pięćset) sztuk akcji imiennych nominalnej wartości po 500.— (pięćset) złotych każda, z tem, że przepisanie prawa własności do akcji odbyć się może jedynie za zgodę Zarządu.

§ 9.

Walne Zgromadzenie zwołuje się przez dwukrotne ogłoszenia, z których pierwsze winno być dokonane przynajmniej na 21 (dwadzieścia jeden) dni, a drugie przynajmniej na 10 (dziesięć) dni przed terminem Zgromadzenia, z podaniem dnia, godziny i miejsca odbycia Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowego porządku dziennego.

Walne Zgromadzenia zwoływane być mogę według uznania Zarządu względnie Rady Nadzorczej bądź w Gdyni bądź w Warszawie i są prawomocne w pierwszym terminie bez względu na ilość reprezentowanych akcji.

§ 10.

Każda akcja daje prawo do jednego głosu. Akcjonarjusze mogę uczestniczyć w Walnem Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników, jednakże członkowie Zarządu i pracownicy Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Walnem Zgromadzeniu.

§ 26.

We wszystkich przedmiotach w Statucie niniejszym nieprzewidzianych mieć będą zastosowanie ogólne przepisy prawa o spółkach akcyjnych.

 


Jacek Skorupski

Komentarze

Jacek Skorupski - jsk@it.pw.edu.pl
00-662 Warszawa, ul.Koszykowa 75
tel. 48 (22) 660 73 39