Wirtualne Muzeum Papierów Wartościowych
Dział Akcji Polskich - chronologicznieDział Akcji Polskich - alfabetycznie

Książnica-Atlas S.A.


 


WYCIĄG ZE STATUTU

 

§ 9. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnem Zgromadzeniu. Prawo głosowania na Walnem Zgromadzeniu może być wykonane przez każdego akcjonarjusza bądź osobiście, bądź też przez pełnomocnika. Osoby niewłasnowolne i prawne głosują przez swych ustawowych względnie statutowych zastępców, bez osobnego pełnomocnictwa.

Akcjonarjuszowi wolno dla wszystkich przysługujących mu głosów ustanowić tylko jednego pełnomocnika.

§ 10. Celem wykonania prawa głosowania należy akcje, uzasadniające prawo głosowania, wraz z odnośnemi, niepłatnemi kuponami, złożyć najpóźniej na sześć dni przed Walnem Zgromadzeniem w kasie Spółki. Zamiast samych akcyj mogą być złożone zaświadczenia depozytowe notarjusza albo krajowej instytucji kredytowej.

Akcjonarjusze, którzy w ten sposób wykazali swoje prawo głosowania, otrzymują karty legitymacyjne, opiewające na ich nazwisko, z wymienieniem ilości złożonych akcyj i przypadających na nie głosów.

Legitymacja może służyć wyłącznie osobie, w niej wymienionej, względnie należycie wykazanemu w niej pełnomocnikowi.


Jacek Skorupski

Komentarze

Jacek Skorupski - jsk@it.pw.edu.pl
00-662 Warszawa, ul.Koszykowa 75
tel. 48 (22) 660 73 39