Wirtualne Muzeum Papierów Wartościowych
Dział Akcji Polskich - chronologicznieDział Akcji Polskich - alfabetycznie

Zjednoczeni Polscy Przemysłowcy Metalowi S.A.WYCIĄG ZE STATUTU
Sp. p. f. „Zjednoczeni Polscy Przemysłowcy Metalowi Sp. Akc."

zatwierdzonego postanowieniami

Ministrów Przemysłu i Handlu oraz Skarbu z dnia 6 października 1922 r.

(Monitor Polski Nr. 248 z dnia 31.X 1922 r.), oraz z dnia 26 listopada 1927 r.

(Monitor Polski Nr. 277 z dnia 3 grudnia 1927 r.)

 

§ 9. Kapitał Spółki określa się na zł. 400.000, podzielonych na 3200 sztuk akcji imiennych i 12800 sztuk na okaziciela nominalnej wartości zł. 25.— każda.

§ 14. Właścicielami akcji imiennych mogą być: przemysłowcy metalowi i kierownicy fabryk metalowych, będący obywatelami Państwa Polskiego, polskie firmy i spółki, eksploatujące fabryki metalowe, jako też polskie instytucje, popierające przemysł metalowy. Decyzja w sprawie kwalifikowania właścicieli akcji należy wyłącznie do Rady Spółki.

Na akcjach imiennych oznacza się imię, nazwisko właściciela (nazwę instytucji lub firmę) i kwalifikacje akcjonariusza, uprawniające do posiadania akcji.

§ 16. Akcjonariusz lub spadkobierca akcjonariusza, pragnący sprzedać swe akcje imienne, powinien wskazać Zarządowi proponowanego nabywcę. Zarząd ma prawo w ciągu dni 40-tu przyjąć propozycję lub wskazać nabywcę ze swej strony. Za akcje nie może być żądana cena wyższa od ostatniego notowania giełdowego, a w razie braku notowań nie może być żądana cena wyższa od ceny emisyjnej, powiększonej o przyrost procentowy kapitału zapasowego według ostatniego bilansu, więcej 6% w stosunku rocznym za czas od wypłacenia ostatniej dywidendy do dnia nabycia akcji. Jeżeli w terminie 40-to dniowym Zarząd nie udzieli ostatecznej odpowiedzi, to akcjonarjusz ma prawo sprzedać lub przekazać akcje bez ograniczeń osobom wskazanym w art. 14.

O ile akcja imienna, lub pokwitowanie tymczasowe na nią, przejdzie w drodze spadku lub zapisu testamentowego na własność obywatela państwa obcego, lub na łączną własność obywatela polskiego i obcego, lub osoby nie mającej kwalifikacji przewidzianej art. 14, wówczas zapisobierca lub spadkobierca powinien ją sprzedać w terminie rocznym, zgodnie z przepisem niniejszego artykułu osobie odpowiadającej wymaganiom art. 14 pod rygorem pozbawienia go prawa do dywidendy, uczestnictwa w Walnych Zgromadzeniach i we władzach Spółki. Te same rygory dotyczą akcjonarjusza, który utracił kwalifikacje, wymagane art. 14.

Przelew dopełnia się przez zaznaczenie go przez strony na samych akcjach i pokwitowaniach i odnotowanie w księgach Spółki. W tym celu akcje i pokwitowania powinny być złożone Zarządowi Spółki wraz z odpowiednią deklaracją. Przelew dokonany wbrew przepisom niniejszego artykułu jest nieważny.

§ 17. Dywidendę wypłaca się okazicielowi kuponów; kupony nie mogą być odstępowane oddzielnie od akcji, z wyjątkiem kuponów za czas ubiegły i bieżący.

Zarząd żadnych zawiadomień o zagubieniu kuponów za czas ubiegły i bieżący nie przyjmuje; właściciel, który je zagubił, traci prawo do otrzymania dywidendy.

§ 53. Termin rozpoczęcia wypłaty dywidendy nie późniejszy jak 6-miesiączny, licząc od daty Zgromadzenia Walnego, podany będzie do wiadomości powszechnej. Dywidenda, nieodebrana w ciągu lat 5-ciu od pomienionego terminu, przelana będzie do kapitału zapasowego, jako własność Spółki z wyjątkiem, gdy przedawnienie, na mocy praw obowiązujących, uważane jest za przerwane.


Jacek Skorupski

Komentarze

Jacek Skorupski - jsk@it.pw.edu.pl
00-662 Warszawa, ul.Koszykowa 75
tel. 48 (22) 660 73 39