Wirtualne Muzeum Papierów Wartościowych
Dział Akcji Polskich - chronologicznieDział Akcji Polskich - alfabetycznie

ARBOR, Przemysł Drzewny i Handel Materjałami Budowlanymi S.A.WYCIĄG ZE STATUTU

ze zmianami, zatwierdzonemi przez Ministrów Przemysłu i Handlu   oraz   Skarbu  w  dniu   14-go   kwietnia   1921   r.

 

§ 7. Kapitał zakładowy Spółki wynosi Mk. 7.500.000, podzielonych na 7500 na okaziciela opiewających akcji po Mk. 1000 każda.

§ 47. W Zebraniu Ogólnem akcjonarjusze uczestniczą osobiście lub przez pełnomocników, lecz w tym ostatnim wypadku Zarząd powinien być o tem zawiadomiony na piśmie. Upoważnionym może być tylko ten, kto jest sam akcjonariuszem, przyczem jedna osoba nie może posiadać więcej ponad dwa pełnomocnictwa. Właściciele akcji korzystają z prawa głosu na Walnem Zgromadzeniu, o ile conajmniej na 7 dni przed Walnem Zgromadzeniem złożą w biurze Zarządu swe akcje lub zaświadczenia instytucji kredytowych o zastawie akcji lub złożeniu ich w depozycie z wskazaniem numerów akcji.

§ 48. Każde 5 akcji daje prawo jednego głosu, lecz jeden akcjonarjusz na zasadzie swoich akcji nie może mieć więcej głosów od tej ilości, na jaką daje mu prawo posiadanie jednej piątej części całego kapitału zakładowego Spółki, licząc przytem po jednym głosie na każde 5 akcji.


Jacek Skorupski

Komentarze

Jacek Skorupski - jsk@it.pw.edu.pl
00-662 Warszawa, ul.Koszykowa 75
tel. 48 (22) 660 73 39