Wirtualne Muzeum Papierów Wartościowych
Dział Akcji Polskich - chronologicznieDział Akcji Polskich - alfabetycznie

Eksploatacji Soli Potasowych S.A.


 

 


WYPIS

ZE STATUTU SPÓŁKI AKCYJNEJ EKSPLOATACJI SOLI POTASOWYCH.

 

§ 6

Publicznych ogłoszeń Spółki akcyjnej dokonuje Rada Zawiadowcza z prawnym skutkiem. Muszą one zawsze być ogłoszone w dzienniku urzędowym „Monitorze Polskim" i w jednem z pism miejscowych, według wyboru Walnego Zgromadzenia. Rada Zawiadowcza ma prawo ogłoszenia i w innych pismach zamieszczać.

§ 9.

Walne Zgromadzenie, uchwalając wydanie nowej emisji akcji, może albo samo oznaczyć warunki tej emisji, ustalić kurs nowych akcji i wyznaczać termin do uiszczenia wpłat na nowe akcje, albo też upoważnić Radę Zawiadowczą do ustanowienia tych warunków. Kurs akcji nie może być nigdy ustalonym poniżej wartości imiennej akcji.

Przy dalszych emisjach prawo poboru całej ilości akcji, każdorazowo do emisji przeznaczonych, będzie przyznane wszystkim dotychczasowym akcjonariuszom Spółki w stosunku do posiadanych przez nich akcji.

Ewentualna nadwyżka ponad wartość nominalną, uzyskana przy emisji nowo-wydanych akcji, wpływa po potrąceniu kosztów spowodowanych emisją akcji do funduszu rezerwowego.

Kwota ta nie może nigdy służyć do wypłaty dywidendy i przeznaczoną jest wyłącznie na pokrycie strat Spółki akcyjnej.

Spółka ma obowiązek każde podwyższenie kapitału akcyjnego zgłosić w sądzie okręgowym, jako handlowym we Lwowie, celem wpisu do rejestru handlowego i uwidocznić to także w Statucie Spółki.

§ 10.

Akcje będą zaopatrzone numerami bieżącymi. Będą one wykonane według dołączonych do tego statutu wzorów i wycięte będą z księgi, w której pozostaną grzbiety akcji. Podpisane będą przez dwóch członków Rady Zawiadowczej, naczelnego dyrektora i naczelnego rachmistrza Spółki i zaopatrzone pieczęcią Spółki.

Do każdej akcji dołączone będą arkusze kuponowe na lat najwyżej 18, oraz talony, wykonane również według dołączonych wzorów. Akcje są niepodzielne, a Spółka uznaje tylko jednego właściciela na jedną akcję. Radzie Zawiadowczej jest wolno, jeżeli to uzna za stosowne, zarządzić łączenie akcji w jeden dokument (sztuki kumulatywne). Rada Zawiadowcza upoważnioną jest takie sztuki kumulatywne   rozłączać  na pojedyncze akcje.

Do podpisywania firmy na akcjach wystarczy wykonanie podobizn w drodze graficznej.

§ 11.

Każdy akcjonariusz ma udział w majątku Spółki akcyjnej w stosunku posiadanych przez niego akcji i w tym samym stosunku uczestniczy odpowiednio do postanowień statutu w zyskach i stratach przedsiębiorstwa.

Żaden z akcjonarjuszów nie jest obowiązany przyczyniać się do osiągnięcia celów Spółki akcyjnej, lub dla dopełnienia jej zobowiązań kwotą przewyższającą wpłatę na akcję w statucie określoną.

Za zgubione, lub zniszczone akcje, dowody tymczasowe lub kupony dywidendowe, wydawać się będzie, po przeprowadzeniu ustawowej amortyzacji, której dowód należy przedłożyć Spółce akcyjnej, duplikaty za zwrotem kosztów. O warunkach i zasadach amortyzacji rozstrzygają obowiązujące ustawy.

§ 26.

Walne Zgromadzenie zastępuje ogół akcjonarjuszów. Uchwały, powzięte w myśl przepisów statutu przez Walne Zgromadzenie, obowiązują akcjonarjusiów bez względu na to, czy byli na Walnem Zgromadzeniu zastąpieni, czy też nie.

§ 27.

Posiadanie akcji wartości nominalnej 10.000 mkp. uprawnia do oddania jednego głosu na Walnem Zgromadzeniu. Aby módz prawo głosowania wykonywać, musi każdy akcjonariusz złożyć najpóźniej w 8 dni przed Walnem Zgromadzeniem wymaganą ilość akcji (dowodów tymczasowych) z bieżącymi kuponami w kasie Spółki akcyjnej, lub w innem miejscu, wyznaczonem przez Radę Zawiadowcza. Akcjonarjusze otrzymują na złożone akcje (dowody tymczasowe), pisemne poświadczenia, które mają równocześnie służyć jako legitymacje do wzięcia udziału w Walnem Zgromadzeniu. Poświadczenia owe opiewają na nazwisko i mają podawać ilość głosów, przysługujących danemu akcjonariuszowi. Legitymacja służyć może tylko osobie w niej wymienionej, lub należycie wykazanemu pełnomocnikowi.

Na każdem Walnem Zgromadzeniu musi być wyłożony spis akcjonarjuszów i ich zastępców z wymieniem ich nazwisk i miejsc zamieszkania, jak niemniej z podaniem ilości akcji reprezentowanych przez każdego akcjonariusza i ilości głosów, które mu przysługują. Każdemu z obecnych na Walnem Zgromadzeniu akcjonarjószów, lub zastępców przysługuje prawo wglądu do spisu.

Wykaz złożonych akcji (dowodów tymczasowych) jak i uprawnionych do głosowania akcjonarjuszów musi być wyłożony na Walnem Zgromadzeniu i dołączony do protokółu.

Najpóźniej z chwilą zamknięcia listy, akcjonarjuszów, którzy złożyli swoje akcje w celu uczestnictwa w Walnem Zgromadzeniu, należy każdemu z akcjonarjuszów dozwolić na jego żądanie wglądu w tę listę w biurach Spółki akcyjnej. Na żądanie należy każdemu akcjonariuszowi wydać odpis przygotowanych na Walne Zgromadzenie wniosków, a to najpóźniej na trzy dni przed Walnem Zgromadzeniem. Oprócz tego należy każdemu akcjonarjuszowi zezwolić w tym samym czasie na przeglądnięcie wszystkich przedłożeń i dokumentów, przygotowanych dla Walnego Zgromadzenia w biurach Spółki.

Każdy akcjonarjusz może głosować na Walnem Zgromadzeniu bądź osobiście, bądź przez pełnomocnika i to bez względu na to, czy ów pełnomocnik jest akcjonarjuszem, czy też nie.

Małoletni i osoby prawne głosują przez swoich ustawowych względnie statutowych zastępców, bez osobnego pełnomocnictwa.

Kobiety mogą głosować osobiście, albo przez pełnomocników.

§ 28.

Tak zwyczajne, jak i nadzwyczajne Walne Zgromadzenia odbywają się we Lwowie, a zwołuje je Rada Zawiadowcza conajmniej na dni 14 przed dniem Zgromadzenia za pomocą obwieszczeń (§ 6) wymieniających czas i porządek dzienny. W obwieszczeniach tych należy przytoczyć istotne przepisy §27 niniejszego statutu. Zamierzone zmiany statutu należy w obwieszczeniu podać w istotnej ich treści.

§ 45.

Dywidendę wypłaca się corocznie najpóźniej w przeciągu jednego miesiąca po jej ustaleniu przez Walne Zgromadzenie.

Dywidendy nie podjęte w ciągu lat trzech, licząc od dnia płatności, przypadają na rzecz funduszu rezerwowego.


Jacek Skorupski

Komentarze

Jacek Skorupski - jsk@it.pw.edu.pl
00-662 Warszawa, ul.Koszykowa 75
tel. 48 (22) 660 73 39