Wirtualne Muzeum Papierów Wartościowych
Dział Akcji Polskich - chronologicznieDział Akcji Polskich - alfabetycznie

Przemysł Chemiczny w Polsce S.A.


 

 


 

Wyciąg ze Statutu Spółki Akcyjnej.

 

§ 11.   Kapitał zakładowy Spółki określa się na Mk. 30.000.000 podzielonych na 30.000 akcji po 1.000 Mk.

§ 15. Spółka na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonarjuszów może powiększyć swój kapitał zakładowy przez wypuszczenie akcji dodatkowych emisji na warunkach zatwierdzonych przez Rząd.

Za każdą akcję nowej emisji nabywca winien wpłacić, oprócz jej wartości nominalnej, premję, określoną przez Walne Zgromadzenie Akcjonarjuszów w wysokości conajmniej tej części kapitału zapasowego, jaka przypada podług ostatniego bilansu na każdą akcję poprzednich emisji.

Premje te powiększają kapitał zapasowy.

§ 16. Pierwszeństwo do nabywania akcji nowych emisji przysługuje właścicielom akcji poprzednich emisji w stosunku do ilości posiadanych już akcji. Jeżeli właściciele akcji poprzednich emisji nie nabędą wszystkich akcji nowych emisji, to na pozostałą część ogłasza się zapisy publiczne na warunkach uchwalonych uprzednio przez Walne Zgromadzenie Akcjonarjuszów, Walne Zgromadzenie ma jednak prawo uchylić i zmienić w całości lub częściowo prawo pierwszeństwa właścicieli akcji poprzednich emisji do nabywania akcji nowych emisji. Uchwała w tym przedmiocie Walnego Zgromadzenia jest obowiązującą dla wszystkich akcjonarjuszy, zarówno biorących udział w Zgromadzeniu, jakoteż i nieobecnych na niem.

§ 17. Z ogólnej ilości akcji, zarówno pierwszej emisji, jakoteż i następnych ma być conajmniej 60°/0 akcji imiennych, które mają należeć do obywateli Państwa Polskiego. Pozostałe akcje mogą być imienne lub na okaziciela, podług uchwały Walnego Zgromadzenia. Na akcjach imiennych oznacza się imię i nazwisko właściciela lub firmę. Akcje wycina się z księgi, oznacza numerami porządkowemi i wydaje z podpisami 2-ch członków Zarządu, kasjera i pieczęcią Spółki. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych po 5, 10 lub 25 sztuk.

§ 18. Do każdej akcji dołącza się arkusz kuponów na otrzymywanie dywidendy w ciągu lat 10-ciu, na kuponach tych oznacza się numer akcji, do których one należą oraz lata w porządku kolejnym. Po upływie 10-ciu lat właściciele akcji otrzymują nowe arkusze kuponów na następne 10 lat i t. d.

§ 19. Przelew tymczasowych świadectw i akcji imiennych od jednego właściciela na rzecz drugiego uskutecznia się przez zaznaczenie cesji na świadectwie lub akcji, które winny być przedstawione z odpowiednią deklaracją Zarządowi Spółki, w celu odnotowania dokonanego przelewu w księgach. Zarząd sam zaznacza na świadectwach i akcjach imiennych przejście prawa własności na mocy decyzji sądu lub w przypadkach spadkobrania.

§ 20. W razie zagubienia świadectw tymczasowych lub akcji imiennych, posiadacz ich winien zawiadomić o tem Zarząd na piśmie, podając numery zagubionych świadectw lub akcji. Zarząd ogłasza o tem na koszt właściciela. Jeżeli w ciągu sześciu miesięcy od daty ogłoszenia, nie będzie żadnej wiadomości o zaginionych świadectwach lub akcjach imiennych, wówczas wydaje się nowe świadectwa lub akcje z tymi samymi numerami, z adnotacją, że zostały one wydane zamiast zgubionych.

§ 58. Z czystego zysku idzie conajmniej 5% na kapitał zasobowy. Z pozostałej reszty przeznacza się: a) określoną przez Walne Zgromadzenie sumę na amortyzację pierwotnej wartości zabudowań i ruchomego majątku Spółki, aż do umorzenia tejże, b) procentowe z czystego zysku wynagrodzenie członków Rady, Zarządu, ewentualnie dyrektorów zarządzających Spółki. Stosunek procentowy tego wynagrodzenia do ogólnej sumy czystego zysku określi Walne Zgromadzenie akcjonarjuszów. Pozostała suma będzie wypłacana akcjonariuszom tytułem dywidendy, o ile uchwała Walnego Zgromadzenia nie nada jej w całości lub częściowo innego przeznaczenia.

Termin wypłaty dywidendy, nie późniejszy jednak jak 2-miesięczny, licząc od daty Walnego Zgromadzenia, podany będzie do powszechnej wiadomości. Dywidenda nie odebrana w ciągu 5 lat od pomienionego terminu, przelana będzie do kapitału zasobowego, jako własność Spółki, z wyjątkiem, gdy przedawnienie, na mocy praw obowiązujących, uważane jest za przerwane.


Jacek Skorupski

Komentarze

Jacek Skorupski - jsk@it.pw.edu.pl
00-662 Warszawa, ul.Koszykowa 75
tel. 48 (22) 660 73 39