Wirtualne Muzeum Papierów Wartościowych
Dział Akcji Polskich - chronologicznieDział Akcji Polskich - alfabetycznie

Siła i Światło S.A.WYCIĄG ZE STATUTU.

 

Par. 11. Akcje Spółki na życzenie ich właścicieli mogą być imienne lub na okaziciela. Akcje wycina się z książki, zaopatruje się w numer porządkowy i wydaje się je po odciśnięciu pieczęci Spółki i podpisaniu przez 3 członków Rady, buchaltera i kasjera. Oprócz akcyj pojedyńczych mogą być wydawane i akcje zbiorowe.

Par. 12. Do każdej akcji dołącza się arkusz z kuponami na otrzymanie dywidendy w ciągu lat 10-ciu; na kuponach oznaczone są numery akcyj, do których każdy z nich należy oraz lata w porządku kolejnym. Po upływie lat 10-ciu, właścicielom akcyj winny być wydane w tym samym porządku nowe arkusze kuponowe na następne lat 10 i t. d.

Par. 15. Kupony od akcyj nie mogą być odstępowane osobno od akcyj z wyjątkiem kuponów za czas ubiegły i czas bieżący; przy ustępowaniu tych kuponów nie są wymagane cesje na nich, ani oświadczenia o ich przekazaniu.

Par. 16. Posiadacz, który zagubił świadectwo tymczasowe, akcję imienną lub kupony od nich, z wyjątkiem kuponów za czas ubiegły i bieżący, winien piśmiennie zawiadomić o tem Radę Zarządzającą, podając zarazem numery zagubionych świadectw, akcyj lub kuponów. Na jego koszt Rada poczyni odpowiednie ogłoszenie w pismach. Jeżeli po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia Rada nie otrzyma żadnych wiadomości o zgubionych świadectwach, akcjach lub kuponach, wydaje ona nowe świadectwa, akcje lub kupony, zaopatrując je numerami poprzedniemi i napisem, że zostały wydane wzamian za zgubione. O zagubieniu kuponów od akcyj imiennych, płatnych za czas ubiegły i bieżący, o zagubieniu akcyj na okaziciela i kuponów od nich Rada nie przyjmuje żadnych zgłoszeń i osoba, która zgubiła te kupony, traci prawo do otrzymania za nie dywidendy. Po nadejściu zaś terminu wydawania nowych arkuszy kuponowych do akcyj na okaziciela, arkusze powyższe wydawane będą posiadaczom tych akcyj.

Par. 59. Czas i miejsce wypłaty dywidendy Rada Zarządzająca podaje do publicznej wiadomości.

Par. 60. Dywidenda od akcyj, procenty od obligacyj i kapitał za obligacje wylosowane, o ile nie zostały podniesione w ciągu lat 10, przechodzą na własność Spółki, z wyjątkiem tych wypadków, gdy według praw bieg przedawnienia zostaje przerwany; wtedy z wymienionymi sumami postępuje się zgodnie z decyzją sądową lub z rozporządzeniem, instytucji opieki. Od wszelkich sum wymienionych, nie podniesionych w swoim czasie i przechowywanych w kasie Rady Zarządzającej procenty płacone nie będą. Rada nie jest obowiązana sprawdzać czy dany kupon należy do jego okaziciela, z wyjątkiem tych wypadków, kiedy na mocy uchwały sądu wzbroniona jest wypłata dywidendy za kupon, albo kiedy przedstawiony kupon okaże się jednym z tych, o którego zagubieniu zawiadomiono Radę Spółki.


Jacek Skorupski

Komentarze

Jacek Skorupski - jsk@it.pw.edu.pl
00-662 Warszawa, ul.Koszykowa 75
tel. 48 (22) 234 73 39