Wirtualne Muzeum Papierów Wartościowych
Dział Akcji Polskich - chronologicznieDział Akcji Polskich - alfabetycznie

NITRAT – Polskie Zakłady Chemiczne S.A.WYCIĄG

ZE STATUTU SPÓŁKI

 

§ 3. Kapitał akcyjny Spółki wynosi 4.000.000 (cztery miliony) złotych i jest podzielony na 20.000 akcyj w. n. po 200 zł. mianowicie na 18.000 akcyj na okaziciela i 2.000 akcyj imiennych z pluralnym prawem głosu.

§ 4. Przelew akcyj imiennych z pluralnym praniem głosu przez jedną osobę na rzecz drugiej uskutecznia się po uzyskaniu co do akcyj imiennych zezwolenia Zarządu przez cesję na akcjach, które powinny być przedstawione Zarządowi celem odnotowania dokonanego przelewu w księgach Spółki. Zarząd może odmówić zezwolenia bez wskazania motywów. Jeżeli akcjonariusz pomimo to pragnie zbyć akcje, powinien to uczynić za pośrednictwem Zarządu i w tym celu złożyć mu wymienione akcje. Zarząd władnym będzie w ciągu miesiąca od dnia otrzymania tych akcyj znaleźć nabywcę i sprzedać mu akcje po cenie zgodnej z ostatnim bilansem. Gdyby Zarząd w ciągu miesiąca nabywcy na tę cenę nie znalazł, akcjonariusz będzie mógł ustąpić swoje akcje obywatelowi Państwa Polskiego w/g swego wyboru. Przelew akcyj jaki nastąpi wbrew powyższym warunkom, jest nie ważny. Jeśli akcje imienne, które powinny być własnością obywateli polskich, przejdą drogą spadku lub zapisu testamentowego na własność obywatela państwa obcego lub na łączną własność obywatela polskiego i obywatela państwa obcego, wówczas spadkobiercy lub zapisobiercy powinni przelać je w terminie dwuletnim na własność obywatela Państwa Polskiego pod rygorem niewypłacania im dywidendy i niedopuszczania ich do udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki i pozbawienia ich prawa uczestniczenia we władzach Spółki. Zastaw akcyj imiennych uskutecznia się przez odpowiednią adnotację na akcjach, które powinny być przedstawione Zarządowi celem odnotowania dokonanego zastawu w Księgach Spółki. W licytacji zastawionych akcyj mogą brać udział jedynie akcjonariusze, będący obywatelami polskimi oraz inni obywatele polscy, którym Zarząd da przyzwolenie na piśmie. Jeżeli licytacja w pierwszym terminie nie dojdzie do skutku z powodu niestawienia się licytantów, w licytacji w drugim terminie może brać udział każdy obywatel polski bez zezwolenia Zarządu. Akcje imienne mogą być zastawione jedynie u obywateli polskich lub w instytucjach kredytowych polskich.

§ 5. Każda akcja na okaziciela, względnie wydana wzamian niej akcja imienna zwykła daje prawo do jednego głosu, każda akcja zaś imienna z pluralnym prawem głosu daje prawo do ośmiu głosów, jednak jeden akcjonariusz nie może na mocy własnych akcyj posiadać więcej głosów nad tę ilość do jakiej uprawnia posiadanie dziesiątej części kapitału akcyjnego.

§ 20. Z zysku rocznego, jaki pozostanie po pokryciu ustawowych odpisów i dywidendy od świadectw założycielskich (§ 7), przeznacza się 5% od kapitału akcyjnego tytułem dywidendy od akcyj, z pozostałości zaś 15% na dodatkowe wynagrodzenie Zarządu i 10% na wynagrodzenie pracowników Spółki; resztę zysku rozdziela się według uznania Walnego Zgromadzenia z zastrzeżeniem, iż wszystkie akcje bez względu na ilość służących im głosów uczestniczą na równi w podziale czystego zysku; tę resztę zysku Walne Zgromadzenie może przeznaczyć w całości lub części na dodatkową dywidendę, tworzenie kapitałów rezerwowych lub inne cele.


Jacek Skorupski

Komentarze

Jacek Skorupski - jsk@it.pw.edu.pl
00-662 Warszawa, ul.Koszykowa 75
tel. 48 (22) 234 73 39