Wirtualne Muzeum Papierów Wartościowych
Dział Akcji Polskich - chronologicznieDział Akcji Polskich - alfabetycznie

Terenowo-Budowlane Towarzystwo S.A.WYCIĄG ZE STATUTU.

 

§ l. Celem spółki jest nabywanie i sprzedaż terenów i budynków, budowa domów, magazynów, składów i wogóle wszelkiego rodzaju budynków mieszkalnych, handlowych i przemysłowych, eksploatowanie tych terenów i budynków drogą wypuszczania w najem i dzierżawę, sprzedaż ich i spieniężanie, wytwarzanie materjałów budowlanych i handel temi materjałami.

§ 8. Kapitał zakładowy Spółki określa się na 800.000 złotych i tworzy się, drogą emisji 400 akcyj, po 500 zł. (pięćset złotych) każda.

Kapitał zakładowy spółki może być powiększony, na zasadzie uchwały Walnego Zgromadzenia, zatwierdzonej przez władze, drogą emisji nowych akcyj tej samej wartości nominalnej.

§ 11. Akcje są niepodzielne, na okaziciela, winny być wycięte z księgi, w której pozostają grzbiety, oraz zaopatrzone numerem bieżącym, podpisem trzech członków Zarządu, buchaltera, kasjera i pieczęcią Spółki. Do każdej akcji dołącza się arkusz kuponowy na lat dziesięć, a każdy kupon winien być zaopatrzony numerem akcji i faksymilem podpisu. Po upływie tego czasu, okaziciel akcji otrzymuje nowy arkusz kuponowy. W razie zgubienia akcji, arkusza kuponowego, lub kuponu, z wyjątkiem kuponu za czas ubiegły i bieżący, będą stosowane przepisy ustawy o zagubionych tytułach na okaziciela. W razie zagubienia kuponów za czas ubiegły i bieżący, Zarząd żadnych zawiadomień nie przyjmuje i właściciel, który je zgubił, traci prawo do otrzymania dywidendy.

Akcje mogą byt zbiorowe po 5, 10 i 20 sztuk.

§ 12. Odstępowanie akcji przez jedną osobę drugiej odbywa się bez formalności. Za właściciela akcji uważa się osobę, która ją posiada. Kupony nie mogą być odstępowane oddzielnie od akcji, z wyjątkiem kuponów za czas ubiegły i bieżący.

§ 24. Wszyscy posiadacze akcyj Spółki mają prawo brać udział w Zgromadzeniu Walnem i uczestniczyć w roztrząsaniu na Zgromadzeniu spraw bądź osobiście, bądź przez pełnomocników, którymi mogą być jedynie akcjonarjuare Spółki. W razie, gdy akcjonarjusz uczestniczy w Zgromadzeniu przez pełnomocnika, Zarząd winien być powiadomiony o tem na piśmie. Decydują jednak tylko akcjonariusze, mający prawo głosu (§ 25). Jedna osoba nie może posiadać więcej jak dwa pełnomocnictwa

§ 25. Każda akcja daje prawo do jednego głosu, nikt jednak zarówno osobiście, jak z mocy pełnomocnictwa nie może rozporządzać liczbą głosów większą od tej, do jakiej daje prawo posiadanie 1/10 części kapitału zakładowego.

§ 26. Właściciele akcyj korzystają z prawa głosu na Walnem Zgromadzeniu, o ile najmniej na siedem dni przed terminem Zgromadzenia złożą swoje akcje Zarządowi. Zamiast akcji mogą być składane świadectwa o przyjęciu na przechowywanie lub zastaw instytucji kredytowych, państwowych lub prywatnych, działających na zasadzie należycie zatwierdzonych statutów oraz instytucji kredytowych zagranicznych i domów bankowych, obranych przez Zarząd Spółki za zgodą Ministra Skarbu.

§ 47. O terminie i miejscu wypłaty dywidendy, oraz o jej stopie Zarząd ogłasza.

§ 48. Dywidenda, po którą nikt się nie zgłosił w ciągu lat pięciu, przechodzi na własność Spółki, z przelaniem jej do kapitału zapasowego, z wyjątkiem, gdy przedawnienie na mocy praw obowiązujących uważane jest za przerwane. Od nieodebranej z kasy Spółki należnej dywidendy procenty wypłacane nie będą.

Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia akcjonarjuszów Spółki z dnia 30 maja 1927 r. i postanowienia Ministrów Przemysłu i Handlu oraz Skarbu z dnia 9 stycznia 1928 r. (Monitor Polski z dnia 21 stycznia 1928 r., No 17) § 8 statutu został zmieniony i otrzymał brzmienie następujące:

Kapitał zakładowy Spółki określa się na zł. 800.000 i tworzy się drogą emisji 1.600 akcji po 500 złotych (pięćset złotych) każda, a mianowicie: 400 akcji pierwszej emisji na ogólną sumę 200.000 złotych i 1.200 akcji drugiej emisji na ogólną sumę 800.000 złotych.

Kapitał zakładowy Spółki może być powiększony, na zasadzie uchwały Walnego Zgromadzenia, zatwierdzonej przez władze, drogą emisji nowych akcji tej samej wartości nominalnej. Walne Zgromadzenie, uchwalając wypuszczenie nowych akcji, oznacza jednocześnie warunki nowej emisji, tak dla akcjonarjuszów Spółki, jako też dla osób postronnych, o Ile akcje nie będą rozebrane przez dawnych akcjonarjuszów.


Jacek Skorupski

Komentarze

Jacek Skorupski - jsk@it.pw.edu.pl
00-662 Warszawa, ul.Koszykowa 75
tel. 48 (22) 234 73 39