Wirtualne Muzeum Papierów Wartościowych
Dział Akcji Polskich - chronologicznieDział Akcji Polskich - alfabetycznie

Towarzystwo Sosnowickich Fabryk Rur i Żelaza S.A.WYCIĄG   ZE   STATUTU

 

§ 7.

 (*) Kapitał Zakładowy Towarzystwa wynosi Rubli 7.500.000 podzielonych na 75.000 akcji, wpłaconych całkowicie po Rubli 100 każda. W roku 1920 /Monitor Polski z dn. 14 Kwietnia 1920r. N 85/ kapitał zakładowy powiększony został do ogólnej wysokości 24.300.000 Mk., podzielonych na 112.500 akcji po 216 Mk. każda.

§ 12.

Prawo pierwszeństwa do nabywania akcji nowych emisji przysługuje właścicielom akcji poprzednich emisji w stosunku do liczby akcji, przez nich posiadanych, wszakże tylko o tyle, o ile Walne Zgromadzenie za każdym razem inaczej nie uchwali. Jeżeli właściciele akcji poprzednich emisji, mający pierwszeństwo nabycia, nie rozkupią całkowicie akcji nowej emisji, to na część pozostałą Towarzystwo otwiera zapisy publiczne.

§ 13.

Akcje Towarzystwa mogą być, stosownie do życzenia ich właścicieli, imienne lub na okaziciela. Na akcjach imiennych należy wymienić stan, imię i nazwisko właściciela. Akcje będą wycięte z księgi, oznaczone numerami porządkowemi i wydane akcjonarjuszom za podpisem 3-ch członków Zarządu, buchaltera i kasjera, z pieczęcią Towarzystwa.

§14.

Do każdej akcji dołączony będzie arkusz kuponów dla odbioru dywidendy na przeciąg 10-ciu lat; na kuponach tych będą oznaczone numery akcji do których każdy z nich należy i lata w porządku kolejnym. Po upływie dziesięciu lat właścicielom akcji maja być wydane nowe arkusze kuponowe w tym samym porządku na następne 10 lat i t. d.                                            

§15.

Przelew akcji imiennych na rzecz akcjonarjuszów lub osób trzecich, uskutecznia się przez cesję na akcjach, które przy odpowiedniej deklaracji winny być przedstawione Zarządowi Towarzystwa w celu zaznaczenia przelewu w księgach. Sam Zarząd zaznacza przelew na akcjach imiennych w drodze spadku lub wyroku sądowego. Przelew akcji na okaziciela dokonywa się bez wszelkich formalności, a za właściciela akcji będzie uważana osoba, w której ręku akcje się znajdują.

§ 16.

Akcje Towarzystwa mogą być notowane na giełdzie.

§17.

Kupony do akcji nie mogą być odstępowane oddzielnie od akcji z wyjątkiem kuponów za rok bieżący: odnośnie do tych ostatnich ani przelew na kuponach, ani też zgłoszenie przelewu nie są wymagane.

§18.

Właściciel zagubionych akcji imiennych lub kuponów do nich, z wyjątkiem kuponów na rok bieżący, winien zawiadomić o tem na piśmie Zarząd i podać numery zagubionych akcji lub kuponów. Zarząd ogłasza o tem na koszt właściciela. Jeśli po upływie 6-ciu miesięcy od dnia ogłoszenia Zarząd nie otrzyma żadnych wiadomości o zagubionych akcjach lub kuponach, to wydaje właścicielowi nowe akcje lub kupony z dawnemi numerami, z zaznaczeniem, że zostały wydane w zamian zagubionych. O zagubieniu kuponów na rok bieżący do akcji imiennych, jak również o zagubieniu kuponów od akcji na okaziciela za czas ubiegły, lub bieżący, Zarząd nie przyjmuje żadnych zastrzeżeń, właściciel zaś, który je zagubił, traci prawo do otrzymania odnośnej dywidendy. O zagubieniu akcji na okaziciela i kuponów na, czas przyszły obowiązują przepisy ustawy o utraconych tytułach na okaziciela.

§19.

W razie śmierci właściciela akcji i ustanowienia opieki nad jego majątkiem, opiekunowie nie mają z tytułu opieki żadnych szczególnych praw w sprawach Towarzystwa i podlegają narówni z pozostałymi posiadaczami akcji ogólnym przepisom niniejszego statutu.

§46.

Termin i miejsce wypłaty dywidendy Zarząd podaje drogą ogłoszeń do wiadomości publicznej.

§47.

Dywidenda nieodebrana w ciągu 10 lat przechodzi na własność Towarzystwa, z wyjątkiem tych   wypadków,   kiedy   bieg przedawnienia uważa   się prawnie  za przerwany;   w   tych   razach postąpić   należy z   sumami   dywidendowemi   wedle decyzji sądowej, lub   rozporządzenia instytucji opiekuńczych. Od sum dywidendowych,  niepodniesionych w swoim  czasie,  przechowywanych w kasie Zarządu odsetki nie będą wypłacone.

Zarząd nie jest obowiązany sprawdzać, czy kupon należy istotnie do właściciela z wyjątkiem tych wypadków, kiedy na dywidendę nałożony został areszt sądowy, lub też gdy się okaże że przedstawiony kupon jest jednym z tych, o którego zagubieniu Zarząd Towarzystwa był powiadomiony.

 

(*) Objaśnienie do §7.— Kapitał Zakładowy Towarzystwa powiększony został, jak wyżej, z 7.500.000 Rubli do wysokości 24.300.000 Mk. przez emisję 37.500 nowych akcji po 216 Mk. zgodnie z Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 6 Grudnia 1919r.

Z drugiej strony, stosownie do uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 3 Czerwca 1920r., uskuteczniono konwersję majątku Towarzystwa w markach polskich, skutkiem czego różne pozycje bilansu uległy odpowiednim zmianom.

W ten sposób kapitał akcyjny został powiększony o przewyżkę, powstałą z przeszacowania nieruchomości, t. j o Mk. 423.868.978,48, oraz drogą przelewu ze specjalnego funduszu rezerwowego o Mk 58.081.021,52, razem o Mk. 481.950.000, co łącznie z sumą Mk. 24.300.000, przedstawiającą wartość kapitału akcyjnego wynosi kapitał Mk. 506.250.000, to jest 4.500 Mk. na każdą ze 112.500 akcji.


Jacek Skorupski

Komentarze

Jacek Skorupski - jsk@it.pw.edu.pl
00-662 Warszawa, ul.Koszykowa 75
tel. 48 (22) 234 73 39