Wirtualne Muzeum Papierów Wartościowych
Dział Akcji Polskich - chronologicznieDział Akcji Polskich - alfabetycznie

Kaliska Fabryka Chemiczna S.A.Wyciąg ze statutu.

§ 6. Kapitał zakładowy spółki określa się na marek trzy miljony, podzielonych na trzy tysiące akcji po tysiąc marek każda.

§ 10. Spółka na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia akcjonarjuszów może powiększyć swój kapitał zakładowy przez wypuszczenie dodatkowych emisji akcji na warunkach zatwierdzonych przez rząd.

§ 12. Akcje będą na okaziciela. Akcja wycina się z księgi, oznacza numerami porządkowemi, wydaje się z podpisami 3-ch członków Rady Zarządzającej, buchaltera, kasjera i pieczęcią spółki.

§ 13. Do każdej akcji załącza się arkusz kuponów na otrzymanie dywidendy w ciągu lat 10; na kuponach tych oznacza się numer akcji do których one należą, oraz lata w porządku kolejnym. Po upływie lat dziesięciu właściciele akcji otrzymują nowe arkusze kuponów na następne 10 lat i t. d.

§ 14. Kupony nie mogą być odstępowane oddzielnie od akcji z wyjątkiem kuponów za czas ubiegły i bieżący.


Jacek Skorupski

Komentarze

Jacek Skorupski - jsk@it.pw.edu.pl
00-662 Warszawa, ul.Koszykowa 75
tel. 48 (22) 234 73 39