Wirtualne Muzeum Papierów Wartościowych
Dział Akcji Polskich - chronologicznieDział Akcji Polskich - alfabetycznie

Polska Centrala Handlowa S.A.WYCIĄG Z USTAWY

§ 10

Akcje Spółki są na okaziciela. Akcje oznaczone numerami porządkowemi, wycina się z książki i wydaje z podpisem trzech członków Zarządu, buchaltera i kasjera, wraz z pieczęcią Spółki. Do każdej akcji dołącza się arkusz kuponowy na otrzymanie dywidendy w ciągu iat 10; każdy kupon zaopatrzony będzie numerem akcji, do której należy z facsimilem podpisów. Po upływie lat 10 wydane zostaną nowe arkusze kuponowe na następne lat 10 i t. d. Akcjonarjuszami Spółki mogą być osoby fizyczne i prawne.

§   11

Kupony nie mogą być odstępowane oddzielnie od akcji, z wyjątkiem kuponów za czas ubiegły i bieżący.

§ 12

W razie zagubienia świadectw tymczasowych, właściciel powinien zawiadomić o tem Zarząd Spółki na piśmie i dać numery zagubionych świadectw. Zarząd ogłasza o tem na koszt właściciela. Jeżeli po upływie miesięcy 6 od daty ogłoszenia nikt inny praw swoich nie zamelduje, Zarząd wyda nowe świadectwa, za tymi samymi numerami, z adnotacją, że zostały one wydane zamiast zagubionych. O zagubieniu kuponów za czas ubiegły i bieżący Zarząd żadnych reklamacji nie przyjmuje i właściciel, który je zagubił, utraci prawo do otrzymania dywidendy.

§ 13

Świadectwa tymczasowe, akcje lub arkusze kuponowe, uszkodzone lub zniszczone, będą zamieniane na nowe, o ile zostały zachowane numery i podpisy; koszty zamiany ich ponosi właściciel.

§ 60

Dywidenda, po którą nikt się nie zgłosił w ciągu lat 5-ciu, przechodzi na własność Spółki, z wyjątkiem, gdy przedawnienie, na mocy praw obowiązujących, uważane jest za przerwane. Od nieodebranych z kasy Spółki i w niej przechowywanych sum, pochodzących z dywidendy, procenty wypłacane nie będą.


Jacek Skorupski

Komentarze

Jacek Skorupski