Wirtualne Muzeum Papierów Wartościowych
Dział Obligacji Komunalnych i Listów Zastawnych

Sp.Akc. Wielkich Pieców i Zakładów Ostrowieckich
Obligacja 5% na okaziciela


Sp.Akc. Wielkich Pieców i Zakładów Ostrowieckich

mająca swą siedzibę w Warszawie przy ulicy Al.Ujazdowska 51, zapisana w Rejestrze Handlowym Sądu Okręgowego w Warszawie w Dziale B.7322/LI.

Spółka założona została aktem sporządzonym przed notariuszem Stanisławem Zawadzkim w Warszawie dnia 10 kwietnia 1886 r. Statut Spółki, uzgodniony z przepisami Prawa o spółkach akcyjnych, zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszów w dniach 18 paĽdziernika 1930 r., 26 lutego 1931 r. i 30 listopada 1932 r., ogłoszony został w Monitorze Polskim Nr. 27 z dnia 4 lutego 1931 r. i Nr. 296 z dn. 27 grudnia 1934 r. oraz w załącznikach do "Moniteur Belge" z dn. 17 maja 1931 r. akt Nr. 7584 i z dn. 26 stycznia 1935 r. akt Nr.825.
Kapitał zakładowy stanowi 20.000.000 złotych podzielonych na 200.000 całkowicie opłaconych akcyj po 100 złotych każda.

Obligacja 5% na okaziciela wartości nominalnej 25 złotych w złocie
stanowiąca część pożyczki w sumie dwa miljony pięćset tysięcy złotych w złocie., podzielonej na sto tysięcy obligacyj po dwadzieścia pięć złotych w złocie każda, oprocentowanej w wysokości 5 od sta rocznie. Odsetki biegną począwszy od 1 sierpnia 1934 r. Dług obligacyjny umorzony będzie, stosownie do planu umorzenia umieszczonego na odwrocie, w ciągu 18 lat. Wykup umorzonych obligacyj odbywać się będzie 1 sierpnia każdego roku w Warszawie i Brukseli, według wartości nominalnej, poczynając od 1 sierpnia 1937 r. Kupony płatne są w Warszawie i Brukseli 1 lutego i 1 sierpnia każdego roku. Warunki emisji obligacyj ogłoszone zostały w Monitorze Polskim Nr. 281 z dn. 6 grudnia 1934 r. i Nr. 55 z dn. 7 marca 1935 r. oraz w załącznikach do "Moniteur Belge" z dn. 26 stycznia 1935 r. akt Nr. 826 i z dn. 22 marca 1935 r. akt Nr. 2696.

Podpisano: Członkowie Zarządu, Główny Księgowy, Główny Kasjer.


Warunki emisji obligacyj

(Wyciąg z zezwolenia Ministra Skarbu L.D.II.21685/34 z dnia 9 listopada 1934 r. i L.D.II.3467/2/35 z dnia 2 marca 1935 r.).


Jacek Skorupski

Komentarze

Jacek Skorupski - jsk@it.pw.edu.pl
00-662 Warszawa, ul.Koszykowa 75
tel. 48 (22) 660 73 39