Wirtualne Muzeum Papierów Wartościowych
Dział Obligacji Komunalnych i Listów Zastawnych

Towarzystwo Kredytowe Miasta Kielc
5% List Zastawny Seryi Pierwszej

No 0047

na rubli STO wystawiony przez Towarzystwo Kredytowe miasta Kielc, na zasadzie Ustawy, zatwierdzonej przez p. Ministra Finansów w d. 10/22 Czerwca 1898 roku.Wyciąg z Ustawy Towarzystwa Kredytowego m. Kielc, zatwierdzonej przez p. Ministra Skarbu w dniu 10/22 Czerwca 1898 roku.

·         Listy Zastawne stanowią dowód długu Towarzystwa, od którego ono zobowiązane jest wypłacać właścicielom tych listów ustanowione procenta i wykupywać je po cenie nominalnej w przepisanych terminach (Par. 33).


LIST ZASTAWNY SERYI PIERWSZEJ
zapisany do kontroli hypotecznej.

W Kielcach, dnia 3 Stycznia 1900 roku.

Podpisano: Sekretarz Kancelaryi Hypotecznej

Uwagi:

Na liście znajduje się odbitka stempla o treści następującej:

Niniejszy list zastawny według planu konwersji sporządzonego w myśl rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o przerachowaniu zobowiązań prywatno-prawnych z d. 14 maja 1924 r. (D.U.R.P. Nr 30 z r. 1925, poz. 243), zatwierdzonego przez Ministerstwo Skarbu w d. 8 września 1926 r. (pismem Nr D.O.P. 5494/III) przedstawia wartość nominalną
złotych 56 (wyraźnie złotych pięćdziesiąt sześć).
Kielce dn. 21 marca 1931 r.


Jacek Skorupski

Komentarze

Jacek Skorupski - jsk@it.pw.edu.pl
00-662 Warszawa, ul.Koszykowa 75
tel. 48 (22) 660 73 39