Wirtualne Muzeum Papierów Wartościowych
Dział Obligacji Komunalnych i Listów Zastawnych

Piotrkowskie Towarzystwo Kredytowe Miejskie
5% List Zastawny


 • na złotych STO (DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT, JEDEN TYSIĄC), wystawiony przez Piotrkowskie Towarzystwo Kredytowe Miejskie na zasadzie Rozp. Prez. z d. 14/V.1924 r. i przerachowania, zatwierdzonego w dniu 22/V.1925 roku.
 • Za list ten, po wyciągnięciu jego numeru z koła w jednem z półrocznych losowań, okaziciel otrzyma z kasy Towarzystwa złotych STO (DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT, JEDEN TYSIĄC).
 • Do listu tego należą kupony, oznaczone tym samym numerem, na półroczne procenta w stosunku 5% na rok, z potrąceniem podatku od dochodu z kapitałów.

Piotrków, dnia 1 Lipca 1925 roku.

Podpisano: Prezes Dyrekcji Towarzystwa, Prezes Komitetu Nadzorczego, Członek Dyrekcji, Buchalter


Wyciąg z zatwierdzonej w dniu 11 października 1895 roku Ustawy Towarzystwa Kredytowego m. Piotrkowa

 • Regularna wypłata przez Towarzystwo procentów od listów zastawnych i wywołanie tych ostatnich z obiegu w terminach oznaczonych, zabezpieczone są:
  1. hypoteką nieruchomości, na które udzielone zostały pożyczki w listach zastawnych;
  2. całym kapitałem zasobowym Towarzystwa i jego majątkiem;
  3. w razie niedostateczności tych środków, zbiorową odpowiedzialnością wszystkich nieruchomości poddanych pod bezpieczeństwo Towarzystwa.
 • Listy zastawne nie mogą być wypuszczane inaczej, jak tylko jako pożyczki na hypotekę, według przepisów Ustawy.
 • Listy zastawne wypuszczają się na okaziciela po 100, 250 i 1000 złotych.
 • Listy zastawne, jako bezimienne przechodzą z rąk do rąk przez proste wydanie.
 • Towarzystwo obowiązane jest co sześć miesięcy wykupić pewną ilość listów zastawnych po nominalnej cenie, na sumę nie niższą od tej, jaka przypada do umorzenia podług rachunku udzielonych pożyczek. Losowanie listów odbywa się na 4 miesiące przed ich spłatą, i o wylosowanych numerach podaje się bezzwłocznie do wiadomości publicznej. Procenta od przeznaczonych do wykupienia listów zastawnych wypłacają się po półrocze to włącznie, w którem miało miejsce losowanie.
 • W zamian za uszkodzone listy zastawne lub kupony wydają się duplikaty.
 • Nie przedstawione do odbioru przypadających wypłat kupony po upływie lat 10, a wylosowane listy zastawne po upływie lat 30 od terminu, w którym płatnymi się stały, tracą swoją wartość.
 • Za podrabianie listów zastawnych i kuponów Towarzystwa winni ulegają karom, przepisanym za podrabianie papierów państwowych.

5% List Zastawny
zapisany do kontroli pod Nr. 1520
w m. Piotrkowie, d. 12 Marca 1931 r.
Podpisano: Komisarz Rządowy


Jacek Skorupski

Komentarze

Jacek Skorupski - jsk@it.pw.edu.pl
00-662 Warszawa, ul.Koszykowa 75
tel. 48 (22) 660 73 39