Wirtualne Muzeum Papierów Wartościowych
Dział Obligacji Komunalnych i Listów Zastawnych

M. St. Warszawa
Obligacja 4,5% Pożyczki M. St. Warszawy Roku 1931


 

Obligacja 4,5% Pożyczki M. St. Warszawy Roku 1931

na Fr. fr. 284 (Franków franc. dwieście osiemdziesiąt cztery) lub

Zł. w zł. 99,186 (Złotych w złocie dziewiećdziesiąt dziewięć 186/1000) lub

Fr. szwajc. 57,666 (Franków szwajcars. pięćdziesiąt siedem 666/1000)

według wyboru okaziciela

 

            Pożyczka m. st. Warszawy wypuszczona jest na mocy uchwały Rady Miejskiej z dnia 10 czerwca 1930 r., zatwierdzonej przez Komisarza Rządowego dla spraw konwersji obligacji m. st. Warszawy pismem z dnia 10 czerwca 1930 r.

            Obligacje procentują w stosunku 4,5,% rocznie.

            Procenty płatne są bez potrącenia polskiego podatku dochodowego od papierów wartościowych.

            Obligacje wypuszczone są na sumę: Franków francuskich 55.912.500 lub Złotych w złocie 19.527.243,75 lub Franków szwajcarskich 11.352.993,75 w odcinkach.

 

Warszawa, dnia 1 czerwca 1931 r.

Podpisano: Prezydent m. st. Warszawy, Członek Magistratu.

 


 

Ogólne warunki 4,5% Pożyczki M. St. Warszawy 1931 roku

na sumę nominalną frank. franc. 55.912.500,- lub złotych w złocie 19.527.243,75 lub fr. szw. 11.352.993,75

 

1.      Na mocy uchwały Rady Miejskiej m. st. Warszawy z dn. 10 czerwca 1930 r., zatwierdzonej przez Komisarza Rządowego dla spraw konwersji obligacji m. st. Warszawy pismem z dn. 10 czerwca 1930 r., Magistrat m. st. Warszawy wypuszcza pożyczke obligacyjną na sumę nominalną 55.912.500,- franków francuskich lub 19.527.243,75 złotych w złocie lub 11.352.993,75 franków szwajcarskich, w celu dokonania konwersji obligacji pożyczki 4,5% 1903 r. m. st. Warszawy, transzy francuskiej.

2.      Obligacje wypuszczone są na okaziciela w odcinkach po 284 i 1420 franków francuskich (frank francuski określa się zgodnie z art. 2 prawa z dn. 25 czerwca 1928 r. wagą  złota 65,5 miligramów próby 900/1000 czystego złota) lub 99,186 i 495,93 złotych w złocie (wartość jednego złotego w złocie równa jest wartości 900/5332 grama czystego złota zgodnie z art. 2 Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 13 października 1927 r. Dz. U. R. P. z dn. 13.X.1927 Nr. 88), lub 57,666 i 288,33 franków szwajcarskich (frank szwajcarski posiada wartość wagi złota odpowiadającą dwudziestej części sztuki złota, ważącej 6 gramów 45161 próby 900/1000 czystego złota).
Tekst obligacji sporządzony jest po polsku i po francusku.

3.      Każda obligacja zaopatrzona jest w facsimile podpisu Prezydenta m. st. Warszawy i podpisana przez jednego z członków Magistratu. Na kuponach i talonie obligacji zamieszczone są facsimile podpisu Prezydenta m. st. Warszawy.

4.      Do każdej obligacji dołączony jest arkusz kuponowy do podnoszenia procentu w ciągu lat dwudziestu i talon celem otrzymania bez kosztów nowego arkusza kuponowego na następny okres 10 lat.Talon ważny jest w ciągu 18 miesięcy od daty płatności ostatniego kuponu; po upłuwie tego terminu nowe arkusze kuponowe będą wydawane tylko po przedstawieniu samych obligacji.

5.      Obligacje procentują od 1 kwietnia 1929 r., w stosunku 4,5% rocznie. Procenty płatne są po potrąceniu podatku francuskiego od dochodu od papierów wartościowych po złożeniu kuponu półrocznego płatnego 1 kwietnia i 1 października każdego roku, do wyboru posiadaczy, we frankach francuskich w Credit Lyonnais w Paryżu, lub w złotych w Kasie Miejskiej w Warszawie, lub też we frankach szwajcarskich w Credit Lyonnais w Genewie.
W drodze wyjątku pierwszy kupon z terminem płatności w dn. 1 października 1931 r. obejmować będzie wysokość procentu, przypadającego od 1 kwietnia 1929 do 30 września 1931 r.

6.      Obligacje będą zamortyzowane w ciągu 45 lat. Magistrat zastrzega sobie prawo wykupu obligacji przed terminem oznaczonym w niniejszym paragrafie, a to przez przeznaczenie do losowań większej ilości obligacji niż ta, którą należy umorzyć, lub też drogą opłaty wszystkich tytułów, znajdujących się w obiegu w danej chwili; w tych dwu wypadkach posiadacze obligacji winni być uprzedzeni najmniej na trzy miesiące przed terminem ustanowionym dla tych spłat.

7.      Obligacje będą amortyzowane za pomocą losowania lub drogą skupu na giełdzie zgodnie z planem umorzenia zamieszczonym poniżej. W razie amortyzacji przez skup na giełdzie, Magistrat m. st. Warszawy obowiązuje się przesłać do centrali Credit Lyonnais obligacje zakupione na 15 dni przed dniem ustanowionym dla losowania amortyzacyjnego. Jeżeli ilość obligacji w ten sposób przesłanych jest mniejsza od ilości przewidzianej przez plan umorzenia, losowanie odbędzie się na różnicę przeznaczonych do amortyzacji obligacji do wysokości oznaczonej sumy. Obligacje wylosowane będą płatne w dniu opłaty kuponu, który nastąpi po losowaniu. Losowania odbywać się będą publicznie 2 stycznia i 1 lipca każdego roku w siedzibie centralnej Credit Lyonnais w Paryżu w obecności urzędnika ministerjalnego. Magistrat m. st. Warszawy zastrzega sobie prawo wyznaczenia przedstawiciela, który obecny będzie przy tych czynnościach.

8.      Numery obligacji wylosowanych będą ogłoszone po każdym ciągnieniu w "Monitorze Polskim", "Dzienniku Zrządu m. st. Warszawy" i w dwu dziennikach francuskich, z których jeden: "Journal Officiel de la Republique francaise".

9.      Wypłata kapitału nominalnego, obligacji wylosowanych uskuteczniana będzie za zwrotem obligacji opatrzonych talonem i wszystkiemi kuponami z terminem płatności następującej po dacie ustanowionej dla wypłaty w trzy miesiące po losowaniu, t.j. od dn. 1 kwietnia i 1 października każdego roku, w tych samych kasach, jakie wyznaczone zostały do wypłaty kuponów i na tych samych warunkach wypłaty (Par. 5 niniejszych przepisów).

10. Opłacone kupony i obligacje należycie sprawdzone i umorzone niszczone będą raz do roku, w dniu oznaczonym przez Zarząd Miasta publicznie w obecności delegata Magistratu.

11.  Obligacje wylosowane przestają procentować z dniem wyznaczonym na wypłatę kapitału. Jeżeli przy przedstawieniu do inkasa obligacji wylosowanej nie są dołączone do niej wszystkie kupony płatne po terminie wyznaczonym na opłatę kapitału, należność za kupony brakujące będzie potrącona z kapitału przypadającego do wypłaty celem opłaty tych kuponów w czasie kiedy będą przedstawione.

12.  Kupony płatne i obligacje wylosowane ulegają przedawnieniu pierwsze po 5 latach i drugie po 30 latach, licząc od dat, w których opłata ich jest wymagalna (Par. 5 i 9); po tych terminach tracą one wszelką wartość. Sumy przedstawiające wartość obligacji i kuponów przedawnionych stanowią własność m. st. Warszawy, za wyjątkiem wypadków, kiedy przedawnienie uważane jest przez prawo, jako przerwane. W tych wypadkach przyznanie przypadających należności odbywa się na zasadzie postanowień sądowych i rozporządzeń odpowiednich instytucji opiekuńczych. Od powyższych należności niereklamowanych w terminie ich płatności i znajdujących się w kasach Magistratu procenty wypłacone nie będą.

13.  Terminowa opłata za kupony i wylosowane obligacje jest zabezpieczona wszystkiemi dochodami, kapitałami i majątkiem nieruchomym miasta stołecznego Warszawy i sumy potrzebne na opłatę kuponów i amortyzację obligacji zapisywane są corocznie w budżecie m. st. Warszawy narówni z innemi obowiązkowemi wydatkami Miasta.

14.  Obligacje niniejszej pożyczki przyjmowane są jako kaucja w nominalnej ich wartości przy umowach na dostawy i roboty zawierane z Magistratem m. st. Warszawy.

15.  Magistrat m. st. Warszawy zobowiązuje się do płacenia w ciągu trwania niniejszej pożyczki wszelkich podatków i opłat ustanowionych przez ustawy i rozporządzenia francuskie przy dopuszczeniu do notowań na giełdzie paryskiej obligacji miast i towarzystw zagranicznych, przyczem jednak Magistrat zastrzega sobie prawo potrącania posiadaczom obligacji podatku francuskiego od dochodu od papierów wartościowych.
Podatki polskie obecne i przyszłe obciążają Magistrat m. st. Warszawy.

 


Jacek Skorupski

Komentarze

Jacek Skorupski - jsk@it.pw.edu.pl
00-662 Warszawa, ul.Koszykowa 75
tel. 48 (22) 660 73 39