Wirtualne Muzeum Papierów Wartościowych
Dział Obligacji Komunalnych i Listów Zastawnych

Bank Gospodarstwa Krajowego
7% Obligacja Komunalna w złocie na 1000 Franków francuskich


 

7% Obligacja Komunalna w złocie z gwarancją Skarbu Państwa Polskiego na 1.000 Franków francuskich = 349,247 złotych = 203,049 franków szwajc. = 39,179 dolarów Stan. Zjedn. = 8.1.0 funtów szterlingów.

 

Odsetki od tej obligacji wynoszą rocznie 70 franków francuskich = 24,44 złotych = 14,21 franków szwajc. = 2,742 dolarów Stan. Zjedn. = 0.11.3 funtów szterl. Obligacja ta nie podlega żadnemu obciążeniu z tytułu obecnych lub przyszłych podatków polskich od kapitałów i rent, zarówno co do wypłacanych odsetek jak i umarzanego kapitału.

 

Wierzytelności z pożyczek komunalnych przeznaczone są przedewszystkiem na spłatę odsetek i umarzanie obligacyj, wydanych na podstawie tych pożyczek. Bank Gospodarstwa Krajowego zobowiązuje się niniejszem wypłacić okazicielowi tej obligacji komunalnej 1.000 franków francuskich lub ich równowartość w złocie w jednej z wymienionych wyżej walut.

            Wypłata nastąpi najpóźniej za 30 lat licząc od 1 kwietnia 1930 r., o ile ta obligacja nie będzie wcześniej umorzona drogą losowania.

            Odsetki od tej obligacji komunalnej w wysokości 7% rocznie wypłacać się będzie za przedłożeniem kuponu półrocznie zdołu, dnia 1 kwietnia i 1 października każdego roku.

            Wypłata kapitału i odsetek  będzie się odbywać, zależnie od miejsca prezentowania, we Francji - we frankach francuskich, w Polsce w złotych, w Szwajcarii - we frankach szwajcarskich, w Stanach Zjednoczonych Ameryki - w dolarach, w Anglji - we funtach szterlingach, przyczem wypłat dokonywać będą instytucje, mające siedziby we Francji, w Posce, w Szwajcarii, w Stanach Zjednoczonych Ameryki i w Wielkiej Brytanii, które Bank Gospodarstwa Krajowego zobowiązuje się ogłaszać w dniu 1 grudnia każdego roku.

            Obligacje komunalne Banku Gospodarstwa Krajowego są wolne od obecnych i przyszłych polskich podatków od kapitałów i rent.

Warszawa, dnia 1 kwietnia 1930.

 

Poświadczamy, że tę obligację komunalną wydano na podstawie udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego długoterminowej pożyczki komunalnej zabezpieczonej zgodnie z wymaganiami statutu, oraz, że na podstawie artykułu 6 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 maja 1924 r. (Dz. U. R. P.. Nr. 46, poz. 477) i artykułu 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 września 1926 (Dz. U. R. P. Nr. 97, poz. 565) Skarb Państwa Polskiego odpowiada za zobowiązania Banku Gospodarstwa Krajowego, wypływające z wydania tej obligacji komunalnej a odpowiadające jej treści.

 

Podpisano: Bank Gospodarstwa Krajowego, Rada Nadzorcza, Komisarz Rządowy.

 


 

WYCIĄG ZE STATUTU BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

 

            Na podstwie udzielonych pożyczek komunalnych Bank wydaje obligacje komunalne na okaziciela, zapewniające ich posiadaczom wypłatę odsetek i kapitału pod warunkami, wyszczególnionemi w obligacjach komunalnych (Par. 13).

            Bank udziela pożyczek komunalnych Państwu, Związkom Samorządowym, Spółkom Wodnym i wszelkim innym prawno-publicznym instytucjom, posiadającym prawo wymierzania danin na pokrycie swoich potrzeb (Par. 48).

            Ogólna suma obligacyj komunalnych, znajdujących się w obiegu, nie może przekraczać ogólnej sumy przypadających jednocześnie Bnkowi wierzytelności z pożyczek komunalnych. Do pokrycia obligacyj komunalnych nie mogą być zaliczane wierzytelności Banku pochodzące z zapadłych, a przez dłużników faktycznie nieuiszczonych rat umorzenia pożyczek komunalnych (Par. 15).

            Pożyczki udzielane w obligacjach komunalnych, stanowią odrębne masy majątkowe Banku, służące na zabezpieczenie praw posiadaczy obligacyj komunalnych poszczególnych seryj względnie zamkniętych emisyj (Par. 13).

            Wpisy hipoteczne, dokonane na rzecz Banku z tytułu udzielonych pożyczek w obligacjach komunalnych, służą wyłącznie na zabezpieczenie tych obligacyj. W takich wpisach hipotecznych umieszczana jest wzmianka: "wpis niniejszy zabezpiecza wyłącznie obligacje komunalne Banku", przyczem wzmianka ta zawiera szczegółowe określenie emisji (Par. 30).

            Bankowi przysługują wszelkie przywileje egzekucji administracyjnej celem ściągnięcia płatnych odsetek i rat, umarzających pożyczki komunalne (Par. 35).

            Wszelkie spłaty kapitału pożyczek komunalnych , uiszczane bądź w przepisanych ratach, bądź w razie wypowiedzenia pożyczki, jednorazowo, wpływają na rachunek funduszu umorzenia, przeznaczonego wyłącznie na umorzenie obligacyj komunalnych, które mają być losowane według wartości imiennej (Par. 16).

            Opłata odsetek i kapitału zabezpieczona zostaje posiadaczom obligacyj komunalnych przedewszystkiem wszystkiemi wierzytelnościami Banku z pożyczek komunalnych, a prócz tego wszystkiemi jego aktywami. W celu zapewnienia prawidłowej wypłaty kuponów i kapitału obligacyj komunalnych Bank tworzy specjalną rezerwę z wpisowego, z zysków z różnic kursowych, z części nadwyżek dochodów Banku oraz z dochodów z przedawnionych kuponów i wylosowanych obligacyj komunalnych. Rezerwy te są oddzielnie kontrolowane i wykazywane w bilansach Banku (Par. 17).

            Skarb Państwa odpowiada za zobowiązania Banku, wypływające z emisji obligacyj komunalnych do kwoty 860 miljonów złotych w złocie lub jej równowartości w złotych obiegowych i w walutach zagranicznych (Par. 18 statutu i rozp. Prez. Rzplitej z 17 września 1926 r., Dz.U.R.P. Nr. 97, poz. 5656 oraz art 14 i 18 rozp. Prez. Rzplitej z 5 listopada 1927 r., Dz.U.R.P. Nr. 97 poz. 855).

            Skoro obligacja komunalna będzie wycofana z obiegu, przywiązane do niej a niepłatne jeszcze kupony winny być zwrócone. W braku tych kuponów potrącona będzie od kapitału ich wartość nominalna (Par. 24).

            Należności za kupony płatne, niepodniesione w ciągu lat pięciu, jak również należności, za wylosowane obligacje komunalne, niepodniesione w ciągu lat trzydziestu od dnia płatności, ulegają przedawnieniu (Par. 24).

            Właściciel obligacji komunalnej może poddać ją zastrzeżeniu (winkulacji), jednak przy wypłacie kuponów od zastrzeżonych obligacyj komunalnych Bank nie jest obowiązany badać prawdziwości podpisów. Właścicielowi obligacji komunalnej wolno jednak żądać, aby wypłata kapitału oraz zwolnienie obligacji komunalnej od zastrzeżenia nastąpić mogły jedynie na mocy podpisu notarjalnie lub sądownie poświadczonego. Obligacje komunalne Banku mają wszelkie prawa, służące papierom, posiadającym bezpieczeństwo pupilarne (Par. 28).

 

Wycofanie obligacyj komunalnych z obiegu.

            Bank jest obowiązany w każdem półroczu wycofać z obiegu i poddać zniszczeniu taką ilość obligacyj komunalnych, jaka się okaże potrzebna celem dostosowania ogólnej sumy obligacyj komunalnych znajdujących się w obiegu, do sumy wierzytelności Banku, jaka w danym czasie wynika z planów umorzenia pożyczek komunalnych.

            Wycofanie z obiegu obligacyj komunalnych, poza zniszczeniem tych sztuk, które Bank wykupi z wolnej ręki lub otrzyma od dłużników na pokrycie rat amortyzacyjnych, względnie nadplanową spłatę pożyczek komunalnych, następuje w drodze losowania. Zarówno zniszczenia jak i losowanie odbywa się dwa razy w roku w Warszawie, najwcześniej na trzy miesiące, nie później jednak niż na miesiąc przed terminem płatności kuponów, przed osobną Komisją, w obecności Komisarza Rządowego i notarjusza, który wydaje urzędowe poświadczenie o wynikach czynności Komisji.

 

Ogłoszenia dotyczące obligacyj komunalnych,

dokonywane będą w myśl następujących zasad:

1)     dnia 1 grudnia każdego roku Bank ogłaszać będzie instytucje, które dokonywać mają wypłaty kuponów i wylosowanych obligacyj komunalnych, a mianowicie: we Francji w "Journal Officiel", w Polsce w "Monitorze Polskim", w Szwajcarji w "Feuille officielle Suisse du Commerce", w Stanach Zjednoczonych Ameryki w "New York Times", w Wielkiej Brytanji w "Times";

2)     w czasie między 1 a 10 marca i między 1 a 10 września każdego roku Bank ogłaszać będzie po dwa razy w dziennikach, wymienionych wyżej pod 1), numery obligacyj komunalnych, wylosowanych w ostatniem ciągnieniu.

 

Miejsca płatności.

            Bank Gospodarstwa Krajowego obowiązuje się w ciągu całego okresu biegu emisji utrzymywać stale miejsca płatności w pięciu krajach, w których walutach przewidziana jest wypłata kuponów.

 


Jacek Skorupski

Komentarze

Jacek Skorupski - jsk@it.pw.edu.pl
00-662 Warszawa, ul.Koszykowa 75
tel. 48 (22) 660 73 39