Wirtualne Muzeum Papierów Wartościowych
Dział Obligacji Komunalnych i Listów Zastawnych

Państwowy Bank Rolny
7% (4 ˝%) List Zastawny na 100 złotych w złocie


 

·        Państwowy Bank Rolny wypłaci okazicielowi niniejszego listu zastawnego po upływie 2-ch miesięcy od dnia jego wylosowania kapitał powyżej wyrażony. List ten będzie umorzony najpóźniej w ciągu lat 30 ˝  od daty jego wystawienia.

·        Odsetki od tego listu zastawnego w wysokości 7% rocznie Bank wypłacać będzie okazicielowi kuponów półrocznie z dołu w dniu 2 stycznia i 1 lipca każdego roku. Kapitał i odsetki wypłacane będą w Polsce w kasach Państwowego Banku Rolnego, a zagranicą u korespondentów Banku, ogłaszanych corocznie w dniu 1 grudnia w pismach w Amsterdamie, w Londynie, w New-Yorku i Zurichu.

·        Kapitał i odsetki będą wypłacane: w Polsce w walucie obiegowej według równowartości 900/5332 grama czystego złota za jeden złoty w złocie, zgodnie z Rozporządzeniem Prezydenta R.P. z dnia 5 listopada 1927 r. (Dz. U. R. P. Nr. 97 poz. 855), poza granicami zaś Polski – w walutach wymienionych w nagłówku listu oraz w tekstach kuponów.

·        Skarb Rzeczypospolitej Polskiej gwarantuje za zobowiązania, wypływające z niniejszego listu zastawnego.

·        Listy zastawne Państwowego Banku Rolnego wolne są w Polsce od obecnych i przyszłych podatków od kapitałów i rent.

·        Podpisano: Państwowy Bank Rolny – Dyrekcja, Prezes Banku.

·        Warszawa, dn. 9 listopada 1929 r.

 

Poświadczam, że niniejszy list zastawny wypuszczony został na podstawie udzielonej przez Państwowy Bank Rolny długoterminowej pożyczki amortyzacyjnej, zabezpieczonej hipotecznie zgodnie z wymaganiami Statutu oraz, że posiada gwarancję Skarbu Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Podpisano: Komisarz Ministra Skarbu.

 

UWAGA 1:

Na dokumencie znajduje się stempel treści następującej:

 „Na mocy Rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 6-go lutego 1933 roku (Dz. U. R. P. Nr. 7, poz. 47) wydanego na podstawie art. 6 ustawy z dnia 20 grudnia 1932 roku (Dz. U. R. P. Nr. 115, poz. 950) oprocentowanie niniejszego listu poczynając od dnia 1 stycznia 1933 roku obniżono do 4 ˝ % rocznie, a okres umorzenia niniejszego listu przedłużony został na lat 55 poczynając od dnia 1 stycznia 1933 roku, przyczem przez pierwsze trzy lata tego okresu list ten nie będzie wycofany z obiegu, o ile nie zostanie złożony w Państwowym Banku Rolnym na przedterminową spłatę pożyczki w takichże listach udzielonej”.

 

UWAGA 2:

List ten został umorzony i unieważniony przez perforację.

 


 

WYCIĄG ZE STATUTU PAŃSTWOWEGO BANKU ROLNEGO

 

            Na podstawie udzielonych długoterminowych pożyczek amortyzacyjnych Państwowy Bank Rolny ma prawo wypuszczać listy zastawne w złotych, walucie złotej lub w obcych walutach (par. 13).

            Terminową wypłatę procentów od listów zastawnych Banku i kapitału należnego za listy zastawne zabezpieczają: 1) raty płacone przez dłużników z tytułu długoterminowych pożyczek amortyzacyjnych, wydanych w listach zastawnych, 2) fundusz rezerwowy listów zastawnych, 3) ogólny fundusz rezerwowy Banku oraz cały jego majątek ruchomy i nieruchomy. W razie niewystarczalności powyższych zabezpieczeń wchodzi w zastosowanie odpowiedzialność Skarbu Państwa w granicach przyjętych za listy zastawne gwarancji (par. 15).

            Okaziciel listu zastawnego lub kuponu uważanym będzie przez Państwowy Bank Rolny za ich właściciela (par. 19).

            Listy zastawne wycofywane są z obiegu dwa razy do roku przez losowanie publiczne, albo przez wykup ich na giełdzie z wolnej ręki (par. 20).

            Zapadłe kupony i wylosowane listy zastawne opłacane będą w kasach Państwowego Banku Rolnego oraz w kasach innych instytucji, które Dyrekcja Banku oznaczy i poda do publicznej wiadomości. Należności za kupony, nie podniesione w ciągu lat 5-ciu, a należności za wylosowane listy zastawne nie podniesione w ciągu lat 30-tu od dnia płatności, ulegają przedawnieniu (par. 22).

            Listy zastawne Banku mają wszelkie prawa papierów, posiadających bezpieczeństwo pupilarne; będą one przyjmowane przez Skarb Państwa po kursie wyznaczonym przez Ministra Skarbu na kaucje i wadja (par. 23).

            Pożyczki, wydane w listach zastawnych, mają być zabezpieczone hipotecznie i mieścić się w granicach 2/3 szacunku nieruchomości ziemskich (par. 26).

 

 

Niniejszy 7% List Zastawny lit. E. Nr. 068015 zapisany został do prowadzonej przez Bank Księgi Listów Zastawnych pod Nr. 7575, str. 379.

 

Warszawa, dn. 9 listopada 1929 r.

Podpisano: Szef Wydziału Emisyjnego.

 


Jacek Skorupski

Komentarze

Jacek Skorupski - jsk@it.pw.edu.pl
00-662 Warszawa, ul.Koszykowa 75
tel. 48 (22) 660 73 39