Wirtualne Muzeum Papierów Wartościowych
Dział Obligacji Komunalnych i Listów Zastawnych

Towarzystwo Kredytowe Ziemskie w Warszawie
4 ˝% List Zastawny serji 5-ej 

·        Towarzystwo Kredytowe Ziemskie w Warszawie zobowiązuje się:
1) zapłacić za list niniejszy najpóźniej w dniu 22 grudnia 1987 roku złotych osiemdziesiąt osiem (dwieście dwadzieścia, czterysta czterdzieści, osiemset osiemdziesiąt, dwa tysiące sześćset czterdzieści, dwieście, pięćset, tysiąc, pięć tysięcy),
2) opłacać od niniejszego listu aż do jego umorzenia półrocznie zdołu w dniu 22 czerwca i 22 grudnia każdego roku za zwrotem odpowiedniego kuponu odsetki w wysokości 4 ˝ od sta w stosunku rocznym.

·        Wzór niniejszego listu zastawnego został zatwierdzony przez Ministra Skarbu decyzją z dnia 11 sierpnia 1934 Nr. D.II.15606/3/34

·        Warszawa, dnia 16 grudnia 1935 roku.

·        Podpisano: Prezes Komitetu, Dyrektor, Przewodniczący Dyrekcji Głównej.

 

Stosownie do art. 148 Ustawy Towarzystwa, niniejszy list zastawny zapisany został do księgi listów zastawnych Nr. 13916/6775 str. 348.

Podpisano: Naczelnik Wydziału, Skarbnik

 

Poświadczam, że niniejszy list zastawny wypuszczony został na podstawie wpisów, zabezpieczonych hipotecznie na dobrach ziemskich, zgodnie z wymaganiami Ustawy Towarzystwa.

Podpisano: Komisarz Rządowy

 

 


 

 

            Wypłata terminowa procentów od listów zastawnych (ubiegłe kupony) i należności za listy zastawne wylosowane zabezpieczoną zostaje:
1) na ratach płaconych od pożyczek,

2) na funduszu rezerwowym Towarzystwa,

3) na wszelkiej innej ruchomej i nieruchomej własności Towarzystwa i

4) na ogólnej odpowiedzialności wszystkich dóbr, obciążonych pożyczką, które odpowiadają za wszelkie zobowiązania Towarzystwa w stosunku do nieumorzonych pożyczek.

            Umorzenie listów zastawnych niniejszej serji odbywać się będzie co pół roku, zgodnie z planem umorzenia, w drodze wykupu z wolnej ręki lub wylosowania. Listy zastawne opiewające na kwoty poniżej 100 złotych mogą być wypowiadane zamiast losowania. Listy zastawne umarzają się  w każdem półroczu na sumę równą opłatom na umorzenie, wnoszonym przez stowarzyszonych od pożyczek. Wypłata za listy zastawne wylosowane w kwietniu dokonywana będzie 22 czerwca, za listy wylosowane w październiku – 22 grudnia tegoż roku; za każdy wylosowany list zastawny okaziciel otrzyma całkowitą wartość nominalną, jeżeli składa list z kuponami wszystkich następujących po losowaniu półroczy, w przeciwnym razie wartość brakujących kuponów będzie z należności za list zastawny strącona.

            Listy zastawne zaopatrzone są w arkusze kuponowe z 20-ma półrocznymi kuponami. Po wyczerpaniu dołączonych do listów kuponów okazicielowi listu zastawnego wydany będzie nowy arkusz kuponowy na następny okres.

            Listy zastawne wylosowane nieprzedstawione do zapłaty w przeciągu lat 30 i kupony nieprzedstawione do zapłaty w ciągu lat 5 tracą moc, a należność za nie przechodzi na rzecz Towarzystwa.

            Listy zastawne wystawione są na okaziciela.

            Posiadacz listu zastawnego na okaziciela lub kuponu uważany będzie przez Władze Towarzystwa za prawnego właściciela.

            Do listów zastawnych i zabezpieczających te listy wpisów hipotecznych stosują się, pozatem, w ogóle przepisy Ustawy Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Warszawie i wszelkie odpowiednie przepisy prawne.

 


Jacek Skorupski

Komentarze

Jacek Skorupski - jsk@it.pw.edu.pl
00-662 Warszawa, ul.Koszykowa 75
tel. 48 (22) 660 73 39