Wirtualne Muzeum Papierów Wartościowych
Dział Obligacji Komunalnych i Listów Zastawnych

Stowarzyszenie Mechaników Polskich z Ameryki S.A.
3,5% Obligacja


 


 

Aktem uznania z d. 20.12.37 r. sporządzonym przed notariuszem Stefanem Benedyktem w Warszawie, Nr rep. 3372, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Stowarzyszenia Mechaników Polskich z Ameryki, Sp. Akc." ustanowiło w tymże akcie określone świadczenia pod tytułem darmym na rzecz swych faktycznych założycieli.  W celu zrealizowania tego świadczenia w odniesieniu do akcjonariuszy Spółki Amerykańskiej "Mechanics Association INC." pomienione Walne Zgromadzenie akcjonariuszy spółki "Stowarzyszenie Mechaników Polskich z Ameryki, Sp. Akc." na tymże posiedzeniu w dn. 20.12.37 r. uchwaliło wyemitować na ten cel obligacje własne Spółki na kwotę nominalną złotych 1.351.200 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt  tysięcy dwieście) na warunkach następujących:

1.      Suma nominalna całej emisji obligacji wynosi złotych 1.351.200 i jest podzielona na 16.890 (szesnaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt) sztuk obligacyj po złotych 80 (osiemdziesiąt) wartości nominalnej każda, seria A.

2.      Oprocentowanie obligacji wynosi 3,5% (trzy i pół procent) rocznie, płatne z dołu; oprocentowanie biegnie, począwszy od dnia pierwszego stycznia roku 1938 (tysiąc dziewięćset trzydziestego ósmego), zatem pierwsza rata odsetkowa płatna będzie począwszy od dnia pierwszego stycznia roku 1939 (tysiąc dziewięćset trzydziestego dziewiątego). Bieg odsetek w stosunku do obligacyj wylosowanych ustaje z dniem wylosowania odnośnych obligacyj. Wypłata odsetek dokonywana będzie za zwrotem odnośnych kuponów w siedzibie Spółki, względnie w innym miejscu, wskazanym w ogłoszeniach Spółki.

3.       

A)    Cały dług obligacyjny umorzony zostanie w ciągu lat dziesięciu w drodze losowania lub skupu z wolnej ręki corocznie jednej dziesiątej części  początkowej sumy nominalnej emisji, to jest 1689 (tysiąca sześciuset osiemdziesięciu dziewięciu) sztuk obligacyj, wartości nominalnej 135.120 (sto trzydzieści pięć tysięcy sto dwadzieścia złotych). Wypłata wylosowanych obligacyj nastąpi niezwłocznie, według wartości nominalnej, za zwrotem "Stowarzyszeniu Mechaników Polskich z Ameryki, Sp. Akc." tychże obligacyj w siedzibie Spółki, względnie w innym miejscu, wskazanym w ogłoszeniu Spółki. Obligacje przedstawione do zapłaty powinny posiadać wszystkie kupony, których termin płatności następuje po dacie losowania. W razie braku tych kuponów wartość ich zostanie potrącona z kwoty podlegającej wypłacie za wylosowaną obligację. Losowanie odbywać się będzie w Polsce, w siedzibie prawnej "Stowarzyszenia Mechaników Polskich z Ameryki, Spółka Akcyjna", przy udziale Notariusza, a wyniki losowania każdocześnie będą podawane do publicznej wiadomości przez odnośne obwieszczenie w Monitorze Polskim i innych pismach, przeznaczonych do wymaganych przez prawo ogłoszeń Spółki, a ponadto w poczytnych polskich dziennikach Stanów Zjednoczonych Ameryki. W powyższych pismach zamieszczane będą wszelkie zawiadomienia, pochodzące od Spółki, a przeznaczone dla posiadaczy obligacyj. Ponadto odnośne zawiadomienia będą wywieszane w lokalu Zarządu Spółki. Przed przystąpieniem do losowania Zarząd Spółki przedstawi obligacje wykupione z wolnej ręki, dla wyłączenia tych obligacyj z losowania. O przebiegu losowania i o umorzeniu obligacyj w drodze wykupu sporządzany będzie każdorocznie protokół w formie aktu notarialnego z udziałem conajmniej dwóch osób, delegowanych przez Zarząd Spółki "Stowarzyszenie Mechaników Polskich z Ameryki, Spółka Akcyjna".

B)    Spółce służy prawo wcześniejszego umorzenia w całości lub części długu obligacyjnego, bądź w drodze wykupu obligacyj z wolnej ręki, bądź to w drodze umorzenia przez losowanie większej ilości obligacyj, niż to w danym roku przewidziane jest przez plan umorzenia.

C)    Początek wspomnianego wyżej w punkcie A dziesięcioletniego okresu umorzenia obligacyj liczy się od dnia pierwszego stycznia 1939 (tysiąc dziewięćset trzydziestego dziewiątego) roku, tak, iż pierwsze losowanie obędzie się w dniu drugim stycznia roku 1940 (tysiąc dziewięćset czterdziestego).

D)    Całkowity plan umorzenia długu obligacyjnego przedstawia się następująco:

Data

Rata kapitałowa w złotych

Rata odsetkowa w złotych

Reszta długu nieumorzona w złotych

Data

Rata kapitałowa w złotych

Rata odsetkowa w złotych

Reszta długu nieumorzona w złotych

2.1.39

-

47.292,- 

1.351.200,-

2.1.45

135.120,-

23.646,-

540.480,-

2.1.40

135.120,-

47.292,-

1.216.080,-

2.1.46

135.120,-

18.916,80

405.360,-

2.1.41

135.120,-

42.562,80

1.080.960,-

2.1.47

135.120,-

14.187,60

270.240,-

2.1.42

135.120,-

37.833,60

945.840,-

2.1.48

135.120,-

9.458,40

135.120,-

2.1.43

135.120,-

33.104,40

810.720,-

2.1.49

135.120,-

4.729,20

-

2.1.44

135.120,-

28.375,20

675.600,-

 

1.351.200,-

307.398,-

 

E)    Obligacje ulegają przedawnieniu po upływie lat 20 od dnia wylosowania obligacyj do umorzenia. Kupony od obligacyj ulegają przedawnieniu po upływie lat 5 od dnia ich płatności.

4.      Terminowa spłata odsetek i wylosowanych obligacyj zabezpieczona jest na nieruchomościach przemysłowych Spółki „Stowarzyszenie Mechaników Polskich z Ameryki, Sp. Akc.”, położonych w Porębie k/Zawiercia p.n. „Zakłady Przemysłowe Poręba” Nr rep. hip. 632 pow. Zawierciańskiego oraz w Pruszkowie p.n. „Grunta Stowarzyszenia Mechaników Polskich z Ameryki pow. Warszawskiego” o łącznym obszarze ca. 98,9 ha wpisem hipotecznym 1-o loco na łączną kwotę 1.823.598 (jeden milion osiemset dwadzieścia trzy tysiące pięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych), obejmującą tak sumę dłużnego kapitału wraz z odsetkami, jak i odnośną kwotę na zabezpieczenie odsetek nieuprzywilejowanych oraz ewentualnych kosztów egzekucyjnych.

5.      Obligacje niniejsze korzystają z poręki Skarbu Państwa Polskiego, udzielonej reskryptem Ministra Skarbu z dnia 20 października 1937 r. L.D.II.26772/4/37.

6.      Obligacje są imienne.


Jacek Skorupski

Komentarze

Jacek Skorupski - jsk@it.pw.edu.pl
00-662 Warszawa, ul.Koszykowa 75
tel. 48 (22) 660 73 39