Wirtualne Muzeum Papierów Wartościowych
Dział Obligacji Komunalnych i Listów Zastawnych

Wileński Bank Ziemski
4,5% list zastawny


·         na 10 (100, 500, 1000) złotych.

·         Wypuszczony na podstawie art. art. 52-65 Ustawy Wileńskiego Banku Ziemskiego z dnia 9 sierpnia 1872 r. z późniejszemi zmianami, oraz rozporządzenia Ministra Skarbu  z dnia 24 czerwca 1929 r. (Dz. Ust. R. P. Nr. 49 poz. 408 z 1929 r.)

·         Procent od listu niniejszego, po potrąceniu podatku od kapitałów i rent, opłacany jest półrocznie – 2-go stycznia i 1-go lipca każdego roku.

·         Wzór  listu zastawnego został zatwierdzony przez p. Ministra Skarbu reskryptem z dnia 29 września 1925 r. L. DOP. /III/7545/25. i reskryptem z dnia 6 listopada 1929 r. L.D. II 10791/3/29.

·         Wilno, 1929

·         Podpisano: Prezes Zarządu, Członkowie Zarządu, Komisarz Rządowy.

 


 

            Po 15 latach, licząc od 2 stycznia 1928 r., o ile niniejszy list zastawny nie będzie wylosowany, Wileński Bank Ziemski wyda okazicielowi tego listu zastawnego nowy list zastawny tej samej serji z kuponami na następne piętnastolecie.

            Niniejszy list zastawny, na podstawie par. 60 Ustawy Wileńskiego Banku Ziemskiego, wycięty został z księgi z talonami i zapisany do księgi listów zastawnych.

 

Wyciąg z Ustawy.

 

            Wypłata procentów od listów zastawnych i nominalnej wartości wylosowanych listów zabezpiecza się nie tylko ratami i nieruchomościami, przyjętemi na zastaw (bez solidarnej odpowiedzialności), ale i funduszami zakładowym i rezerwowym oraz całym mieniem Banku (par. 57).

            Listy zastawne wydają się na okaziciela i mogą być odstępowane drogą zwykłego przekazywania ich z rąk do rąk (par. 53).

            Listy zastawne wypuszczają się półrocznie: 2 stycznia i 1 lipca (par. 55).

            Procenty od listów zastawnych wypłacane są okazicielowi kuponów (par. 58).

            Procenty od listów zastawnych wypłacane są półrocznie: 2 stycznia i 1 lipca.

            Umarzanie listów zastawnych dokonywa się:

a)     drogą wypłaty z kasy Banku nominalnej wartości listów, których losowanie odbywa się dwa razy do roku w terminach przez Zarząd Banku wyznaczonych, corocznie na sumę równającą się przypadającym w danym roku do poboru ratom amortyzacyjnym od pożyczek, jak również za wszelką gotowiznę, która w ciągu roku wpłynęła z tytułu przedterminowych spłat pożyczek (par. 25, 27 i 36);

b)     przez zakup na giełdzie listów zastawnych na rachunek sum, podlegających losowaniu, stosownie do p. „a”;

c)      przez skasowanie listów zastawnych, wniesionych do kasy Banku na zasadzie par. 18, 36, 42 i 45 (par. 61).

W przeciągu miesiąca od dnia dokonania losowania numery wylosowanych listów zastawnych będą wystawione w Zarządzie Banku i opublikowane w urzędowych organach Rzeczypospolitej Polskiej i Ziemi Wileńskiej (par. 63).

Listy zastawne wylosowane i kupony , z którymi nie zgłoszono się do wypłaty w przeciągu lat 10, tracą wartość i przypadająca za nie należność przechodzi na rzecz Banku (par. 59).

 


Jacek Skorupski

Komentarze

Jacek Skorupski - jsk@it.pw.edu.pl
00-662 Warszawa, ul.Koszykowa 75
tel. 48 (22) 660 73 39