Wirtualne Muzeum Papierów Wartościowych
Dział Obligacji Komunalnych i Listów Zastawnych

Poznań
4% Pożyczka Konwersyjna


 


 

WYCIĄG z WARUNKÓW

II. Serji 4%-towej Pożyczki Konwersyjnej Miasta Poznania

na złotych 1.431.787

 

Par. 3. Obligacja II serji 4%-towej Pożyczki Konwersyjnej Miasta Poznania posiada a) faksymile podpisów Prezydenta miasta, jednego ławnika, oraz pieczęci miasta, b) własnoręczny podpis kontrolera; opiewa na okaziciela i nie jest wypowiedzialna ze strony wierzyciela.

            Niniejsza obligacja posiada arkusz kuponowy z 56 półrocznemi kuponami, przyczem poszczególne kupony zaopatrzone są w faksymile podpisów Prezydenta miasta i jednego ławnika.

 

Par. 4. Umorzenie obligacyj II serji 4%-towej Pożyczki Konwersyjnej Miasta Poznania nastąpi w ciągu 28 lat zgodnie z planem umorzenia począwszy od 1 lipca 1926 r. drogą losowania lub skupu.

W tym celu zostanie utworzony fundusz umorzenia, na rzecz którego Miasto Poznań wpłacać będzie corocznie co najmniej 2% pierwotnej sumy pożyczki oraz odsetki od wylosowanych obligacyj; losowanie odbywać się będzie w marcu każdego roku.

Miasto Poznań zastrzega sobie prawo przyspieszenia umorzenia rat przeznaczonych na wykup obligacyj, podlegających corocznie umorzeniu, jak również prawo jednorazowego wypowiedzenia całego długu nieumorzonego.

Zaoszczędzone odsetki uzyskane wskutek przyspieszonego umorzenia przelewane będą na fundusz umorzenia.

 

Par. 5. Serje, litery, numery i sumy nominalne obligacyj, podlegających umorzeniu drogą losowania lub wypowiedzenia, jak również termin ich wykupu, będzie się ogłaszać w Monitorze Polskim, Dzienniku Urzędowym Województwa Poznańskiego, oraz w czasopismach wyznaczonych przez Zarząd Miejski.

Ogłoszenie następuje co najmniej na trzy miesiące przed terminem wykupu.

W razie umorzenia obligacyj drogą skupu, ogłoszona będzie w ten sam sposób suma obligacyj skupionych.

 

Par. 6. Odsetki od niniejszej obligacji będą płatne półrocznie zdołu w dniu 2 stycznia i 1 lipca każdego roku w stosunku rocznym 4 od sta.

Kapitał względnie odsetki wypłacać będą za zwrotem obligacyj względnie zapadłych kuponów Główna Kasa Miejska w Poznaniu, ewentualnie placówki wskazane przez Zarząd Miejski drogą ogłoszenia publicznego.

Razem z obligacją przeznaczoną do wypłaty kapitału zwrócić należy jej kupony, płatne po terminie płatności obligacji.

Nominalną wartość brakujących kuponów potrącać się będzie od przypadającego do wypłaty kapitału.

 

Par. 7. Roszczenia, wynikające z niniejszej obligacji i kuponów, wygasają po upływie czasokresów przedawnienia ustalonych w obowiązujących przepisach ustawowych, licząc od terminu płatności.

 

Par. 8. Wywołanie i unieważnienie obligacji zaginionej lub zniszczonej następuje w myśl przepisów par. 1004 i następnych, ustawy o postępowaniu cywilnem z dnia 30 stycznia 1877 r., obowiązujących na ziemiach zachodnich Rzeczypospolitej Polskiej.

Kupony nie podlegają ani wywołaniu ani unieważnieniu; jeżeli jednak posiadacz kuponów przed upływem ustawowego czasokresu przedawnienia zawiadomił Zarząd Miejski w Poznaniu o ich utracie, wówczas po upływie okresu przedawnienia wypłaconą zostanie równowartość nominalna zgłoszonych kuponów, za pokwitowaniem.

 

Par. 9. Za powyższe zobowiązania odpowiada Miasto swym majątkiem i dochodami z podatków.


Jacek Skorupski

Komentarze

Jacek Skorupski - jsk@it.pw.edu.pl
00-662 Warszawa, ul.Koszykowa 75
tel. 48 (22) 660 73 39